صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ENQUIRY

AFTER

HAPPINESS.

In THREE PARTS.

BY

RICHARD LUCAS, D.D.
Late Prebendary of Westminster.

VOL. I.

Of the Poffibility of obtaining HAPPINESS.

Κενὸς ἐκείνα φιλοσόφα λόγῳ ὑφ' δ μηδὲν ανθρώπε πάθος θεραπεύ
εται ώσπερ γὰρ ἰατρικῆς ἐκ ὄφελῶ μὴ τὰς νόσος ἐκβαλέσης
ἀπὸ τῶν ζωμάτων, ὅτως ἠδὲ φιλοσοφίας εἰ μὴ τὸ τῆς ψυχής και
nov inamn. Pythag. apud Stob. Serm. 8c.

Qui quod tibi parum videtur eruditus, ea caufa eft quod nullam
Eruditionem effe duxit, nifi quæ Beatæ vitæ Difciplinam juvaret.
Cic. de Finib. Bonor. & Mal.

The SIXTH EDITION.

LONDON:

Printed for R. GOSLING, in Fleetftreet; W.
INNYS and R. MANBY, at the Weft-End
of St. Paul's; and T. LONGMAN, in Pater-
Nofter-Row. MDCCXXXIV.

Grad BJ 1481 ·49 1734 V.1/2 Buhr

Gin

Karl Rand

(iii)

Mark W. Frankeng

[ocr errors]

To my WORTHY FRIEND

Mr. WILLIAM POWELL, RECTOR of Llan-Wennarth, &c.

My DEAR FRIEND,

W

HOM neither thy prosperity nor my affliction has ever divided from me; it has ever been your good fortune (and your mind has ever been better than your fortune) from the first day of our friendship, to ftand upon the higher ground, and to have always been doing kindnesses, and never needed any. I will confefs, if you will pardon me, that I have fometimes fecretly repin'd at this your good luck, and envy'd the honour and the pleasure which this advantage gave you: and can you blame me, fince it excluded me from a fhare in one of the most ravishing delights of friend

A 2

« السابقةمتابعة »