صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

இது

இ ே ா னி யுசையராலே

மூலபாஷையாகிய கிரேக்கைப்பாஷையிலிருந்து

தமிழிலே திருப்பப்பட்டும்

சென்னைப்பட்டினத்திலுள்ள சத்தியவேத சங்கத்தாராலே

பரிசோதித்து

ஏற்படுத்தப்பட்டுமிருக்கிறது.

PRINTED AT THE CHURCH MISSION PRESS,

FOR

THE MADRAS AUXILIARY BIBLE SOCIETY,

THE

GOSPEL ACCORDING TO ST. LUKE.

CHAPTER I.

1 The preface of Luke to his whole gospel. 5 The conception of John the Baptist, 26 and of Christ. 39 The prophecy of Elisabeth and of Mary concerning Christ. 57 The nativity and circumcision of John. 67 The prophecy of Zacharias, both of Christ, 76 and of John.

FORASMUCH as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us,

2 Even as they delivered them unto us, which from the beginning were eye-witnesses, and ministers of the word;

3 It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus,

4 That thou mightest know the certainty of those things, wherein thou hast been instructed.

5 THERE was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias, of the course of Abia and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elisabeth.

6 And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless.

7 And they had no child, because that Elisabeth was barren, and they both were now well stricken in years.

8 And it came to pass, that while he executed the priest's office before God in the order of his

course,

1

லூக்காவென்பவர் எழுதின சுவிசேஷம்.

க. அதிகாரம்.

((க) லூக்காவினமுகவுரை. (ரு) யோவான்ஸ்நான்ன உற பத்தியானது. (உசு) கிறிஸ்துமனித அவசாரம்பண்ணி னது. (ஙகூ) எலிசபேத்தும் மரியாளுந்தீர்க்கதரிசனஞ் சொன்னது. (ருஎ) யோவான பிறந்தது ( (சஎ) சகரியா தீர்க்கதரிசனஞ்சொல்லிததோத்திரஞ்செய்தது.)

மிகுந்தகனம்பொருந்தியதேயோப்பிலுவே! எங்களு க்குள்ளே நிறைவேறின சங்கதிகளை ஆதிமுதற்கண்ணினாலே (கண்டுசுவிசேஷ) வசனத்தைப் போதித்திருக்கிறவர்கள் எங்களுக்கு ஒப்புக்கொடுத்ததின்படியே,

உ அவைகளைக்குறித்துச் சரித்திரததையெழுதும்படிக் கு அநேகர் துணிந்தார்கள்.

ங ஆகையால் ஆதிமுதல் எல்லாவற்றையும் நன்றாய் ஆரா யந்து பார்த்த நானும் உமக்குபதேசிக்கப்பட்டபொருள் களின் நிச்சயத்தை நீர் அறியும்படிக்கு,

ச அவைகளையொழுங்காய உமக்கெழுதவேண்டுமென்று எனக்கு நன்றாயத்தோன்றிற்று. (அவையாவன்,)

ரு இயூதேயாதேசத்தின் இராசாவாகிய எரோதேயின் நாட்களிலே அபீயா என்னும் ஆசாரியவகுப்பிற சகரியா வென்னப்பட்ட ஆசாரியன் இருந்தான். ஆரோனின் குடும் பத்திற்பிறந்த எலிசபேததெனனப்பட்டவள் அவனுக மனைவியாயிருந்தாள்.

சா அவ்விருவரும் பராபரனுக்குமுன்பாக நீதியுள்ளவர் களாயக்கர்த்தர் இடடசகலகற்பனைகளின்படியேயும் நியா

யங்களின்படியேயுங்குற்றமில்லாமல் நடந்துவந்தார்கள். எ எலிசபேத்து மலடியாயிருந்ததுமல்லாமல், அவ்விரு வரும் வயதுசென்றவர்களானபடியினாலே அவர்களுக்குப்

பிள்ளையில்லை.

அ அப்படியிருக்குங்காலத்தில், அவன் தன ஆசாரியவகு ப்பின முறைமைககுத்தக்கதாகப் பராபரனுக்குமுன்பாக

9 According to the custom of the priest's office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord.

10 And the whole multitude of the people were praying without at the time of incense.

11 And there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense.

12 And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him.

13 But the angel said unto him, Fear not, Zacharias: for thy prayer is heard; and thy wife Elisabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John.

14 And thou shalt have joy and gladness; and many shall rejoice at his birth.

15 For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink; and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb.

16 And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God.

17 And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just; to make ready a people prepared for the Lord.

18 And Zacharias said unto the angel, whereby shall I know this? for I am an old man, and my wife well stricken in years.

19 And the angel answering said unto him, I am Gabriel, that stand in the presence of God; and am sent to speak unto thee, and to shew thee these glad tidings.

20 And, behold, thou shalt be dumb, and not able to speak, until the day that these things shall

கூ ஆசாரியருடைய வழக்கத்தின் படியவன் தூபங்கொ ககிறதற்குச் சீட்டைப்பெற்றுத் தேவாலயத்திற்பிரவேசி த்தான்.

ய தூபங்கொடுக்கிறவேளையிலே கூட்டமானசனங்க ள ல்லாரும் புறம்பேசெபம்பண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள். யக அப்பொழுது பராபரனுடைய தூதனொருவன் தூப பீடத்தின் வலதுபக்கத்திலே நின்று அவ ட்டான்.

[ocr errors]

க்குக் காணப்ப

யஉ சகரியா அவனைக்கண் கலங்கிப்பயம் அடைந்தான்.

யங தூதன் அவனை நோக்கிச, சகரியாவே, நீபயப்பட வேண்டாம். உன் விண்ணப்பங்கேட்கப்பட்டது. உன்மனை வியா வாகிய எலிசபேத்து ஒருகுமாரனைப்பெறுவாள். அவனு க்கு இயோவானெனறுபேரிடுவாயாக.

யச அவனாலுனக்குச் சந்தோஷமுங்களிப்புமுண்டாகு ம். அவனுடைய பிறப்பைக்குறித்து அநேகர் சந்தோஷப் படுவார்கள்.

யாரு என்னத்தினாலெனில், அவனபராபரனுக்குமுன்பா கப்பெரியவனாயத திராட்ச இரசத்தையும் மதுபானத்தை யுங்குடியாமல் தன் தாயின் வயிற்றிலே பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டிருப்பான்.

யசா அல்லாமலும் அவன் இஸ்ரவேல் சந்ததியாரில் அ நேகரையவர்களுடையதேவனாகிய பராபரனிடத்திற்குத்

திருப்புவான்.

யஎ பிதாக்களுடைய இருதயங்களைப்பிள்ளைகளிடத்திற்கு ங கீழ்ப்படியாதவர்களை நீதிமானகளுடைய புத்திக்குந்திரு ப்பிச், செம்மையான சனங்களைப் பராபரனுக்காக எத்த னம்பண்ணும்படிக்கு அவன் எலியாவின் ஆவியையும் பலத் தையுமுடையவனாய் அவருக்குமுன்னே நடப்பானென்றான்.

யஅ அப்பொழுது சகரியாதேவதூதனை நோக்கி,நான் அதையேதினாலேயறிவேன் நான்கிழவனாயிருக்கிறேன என் மனைவியும் வயது சென்றவளாயிருக்கிறாளேயென்றான்.

யகூ அவனுக்குத் தூதன்மாறுத்தரமாகச் சொன்னது, நானதேவனுடைய சந்நிதானத்திலே நிற்கின்றகாபிரியே லென்பவன. உன்னுட னேபேசி, இவைகளையுனக்குச்சுவி சேஷமாக அறிவிக்கும்படிக்கு அனுப்பப்படடுவந்தேன்.

உய என்வார்த்தைகள் தகுதியான காலத்திலே நிறைவே

« السابقةمتابعة »