صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Je
Dorsrina Hristiana

ex sacos duntaxat hebris patita,
Dispois homen lits duoposthumi.
libri
Liber primus:
Caput 1 mem

тит

vid sit Pochera Krichana, qu'ily ejus partes. Portrina Christiang est

non a

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Exod 32.5; quod vidons Maron -, proclamavit, dicendo, foste

Johove cras ofte;

сит

Ifal

106. 19.20; focerunt vitulum Choroby, of mutarunt Ronorom fuum in forman bours. Dout. 4. 15, 16, quamobrem cavobitis vobis ipfis valde; nom non arianad vortiftis ullam

nom non arianad

imagiz

nom que did allocutus oft vos Jokova in Chorobs

Si Emm ex decalogo tempus publici cultus petere Sub enargelis debemns, longe profecto crit butius Septimum quemque diem ex præcepto Dei difer = tiffimo, quam primum quemque ex nudis homi num conjectures obfervare. Itque in hac ferme Sententia doctissimos quoque theologorum, D11. ceram, Calvinum, Martyrem, Mus.

Pomarum

culum, Ursinum, aliosque video fuisse.

[blocks in formation]

SOLD

PRINTED AT THE CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS,

By J. SMITH, Printer to the University:

FOR CHARLES KNIGHT, PALL MALL EAST.

MAJESTY,

ALSO BY BUDD AND CALKIN, BOOKSELLERS IN ORDINARY ΤΟ HIS
PALL MALL EAST; EBERS, OLD BOND STREET; HURST AND ROBINSON, CHEAPSIDE;
RIVINGTONS, WATERLOO PLACE, AND ST. PAUL'S CHURCH-YARD;

BOOKSELLERS EXTRAORDINARY

HATCHARD AND SON, PICCADILLY;

ΤΟ HIS MAJESTY ;

AND WAUGH AND INNES, EDINBURGH.

« السابقةمتابعة »