صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ספר מלחמות האמונה :

פרק א

שעי"א" אי נאמר ויצא הטר מגזע ישי

ונצר משרשיו יפרה : פירשי' הטר שרביט

המלכות ונצר יונק לשון יונק אילן) : ישעי בי ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה וכו : והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע וכו : ו' וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ וכו : זי חי טי אל ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים וכו' : כל הנבואה היקרה זו נאמרה על אחרית הימים אז ימלאה הארץ דעה ר"ל לדעת שה" אחר ושמו אחד כמו שנאמר זכריה ידי ט' והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד וכו' ולא כהיום הזה : שעד עכשיו לא

אנד: אמנם אדע בנפשי כי קט שכלי מחמת הסרון הידוע ובפרט מחמת גודל החסרון הספרים במקום זה: א"ע"פ"כ על משמרתי אעמודה לחפש בחיפוש

ספרי תנ"ך וכפי שכלי יגעתי ומצאתי טעמן : (ע"כ אף אני הפעוט כרוך להיות מדפס ועולה כנס בצואר ענק אשר עדיין לקרסולם לא הגעתי: (ואעשה איזה מחובר מעשה ארשת שפתי: לא, לפני גדולים חקרי לב אשר קטנס עבה ממתני כי אם לפני פחותי ערך כמוני : ע"כ אקוד ואשתחוה ואשתטח כפי לא חי שיעזרני לסיים חבורי הלז : אשר קראתי בו ספר מלחמות אמונה : ותשובת

. הנצחון: ה' יזכני להוציא מעשי מכח : הפועל אך במטותא מינייכו בעלותכם את הבורי זה : מול הקורא שיאירו וא תקיצו : כי סהדי במרומים שלא עשיתי זאת לכבודי או לאסוף ולכנוס הון עתק אך מחמת כאבי בשמעי חרפות וגדפות בני אדם המחרפים את כני אהים חיים

ע"ז העיר ה' את רוחי בקרבי לחבר את זאת: וכתבתי בלשון צח וקל למען ירוץ הקורא בו : גם חלקתי על שתי חלקים ובכל חלק סדרתי ששה פרקים והם ס"ה שנים עשר כמנין שנים עשר שבטי ישורין : ובטוח אני שכל אשר יקרא בו ידע ויבין מה להשיב לאפיקורסים כ"ד המחבר לשם קנאת

ה" ואמונתו אמונת האמת :

the mind: and thus, for want of matter to refute those Sophists, they are induced to maintain silence, and suffer their opponents, by adducing falsehood, and perverting the original Hebrew text, to affirm that our hopes of salvation are vain, by which means to mislead us from the path of rectitude.

These profaners of the living God and his laws, have even publicly proclaimed their doctrines, unanswered and unmolested, no one has contradicted them, and that has encouraged them to say "We are in the right: we have arrived at the truth." This mischief having daily increased, I have undertaken to examine their books and writings, but have found neither truth nor reason in their words, for "falsehood cometh forth from their mouth, and all their sayings are wickedness :" which I will endeavour to prove.

Their object is only gain, and their desire to make money; for that purpose they have broken in upon the boundaries of religion and morality. This has awakened me, and seeing no other stand up to answer them I am emboldened so to do, and trust that GOD, in his mercy, will support and assist me against my adversaries. I am aware, however, of my own inability, and being much in need of books necessary for the purpose,

מאבותינו ואם לעתים מתאוים תאוה לדעת האמת אזי המה מביטים ב"תנ"ך ענגליש: אך לא יודעים איה למצוא המקום מנוחה הנכונה להרגיע את נפשם: לכן אינם יודעים מה להשיב על תוכחתן ועדיין לא מצאו מענה לדברי הכופרים והפיקורסים : ועד עכשיו המה עודנה פוסחים על שתי הסעיפים:

והכופרים מראים ראיות וסברות לשקרותם ולפחזותם מיתנ"ך בלשון הקדש באמרם שכל תקותינו על הגאולה לריק היא: ומבקשים להתעות אתנו מדרך

החיים:

ע"ז יעצו תועבות לבם לכתוב לקרובים ולרחוקים ככל תועבתיהם ומגדפים את אהים חיים ותורתו ואפנה על ימין ואין איש: וגם על שמו ואין שום מענה להם: ע"כ אומרים הכופרים כינים אנחנו ואמת אתנו : והמכשול זה הולך ורב מיום ליום לכך נתתי את לבי לחקור במכתבם ולא מצאתי שום טעם ולא ריח בכל דבריהם; אך שקר וכזב כל דבריהם כאשר אוציא א"י"ה כל דבר ואברר הכל ברור כשמש :

וכונתיהם אך לממון המה אורבים בחמדם להשביעם צמאם מתאות העולם ועל אה פרצו גדר העולם : ואנכי הקיצותי על זאת וראיתי שאין קול ואין עונה להם: כלל דא אמרתי יעבור עלי מה אכה גם אני ואלקטה ואספתי באמרים אחרי הקוצרים : ובטוח אני באהי חסדי שיעזרני ויעמוד לימיני ולא

[ocr errors]

1

INCOMPETENT as I am to offer a Work to the notice of my Brethren, conscious that I shall subject myself to a disadvantageous comparison with many wise and eminent authors, yet, when I behold the works of folly produced in this sublunary world by those who not only profane GOD, forsake his laws and cast away from them his holy commandments; but endeavour to ensnare men's hearts by disseminating false and pernicious doctrines, which contaminate the mind of the chosen people of the LORD, and subvert the everlasting covenant which HE has made with them; whilst they mislead those who do not understand our holy language, particularly in a country like this where, alas! our sacred language is neglected, and the education of youth confined to their native tongue only, by which they are rendered incapable of seeking and discovering the truth of those sublime writings which our ancestors have handed down to us; and if ever they desire to obtain the light of truth, they have no other means to arrive at it but by the aid of the English Bible-in which, however, they are unable to find, what is wholly satisfactory to

« السابقةمتابعة »