صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

a pau loa ia oe, e lawe aku | lo, a me ka poe kanaka kahioe i keia kiaha o'u, aka hoi, ko. aole ko'u makemake e hanaia, aia o kou.

37. Hoi mai la ia, loaa iho la lakou ia ia e hiamoe ana, i

44. A o ka mea nana e kumakaia mai, waiho ae la ia i hoailona na lakou, i ae la, O ka mea a'u e honi aku ai la,

mai la ia ia Petero, E Simo-oia no ia, e hopu a alakai aku ia ia.

na e, ke hiamoe nei anei oe? aole anei e hiki ia oe ke makala i hookahi hora?

38. E makala oukou a e pule, o hoohihiaia mai oukou; ua makemake ka naau, aka o ke kino, ua nawaliwali ia.

39. Hele hou aku la ia, pule aku la i ua mau olelo la

no.

40. A hoi mai la ia, loaa hou no lakou e hiamoe ana, no ka mea ua maaloeloe,ko lakou maka, aole nae lakou i ike i ka mea e olelo aku ai ia ia.

45. A hiki mai la ia, alaila hele koke ae la ia io na la, i ae la, E Rabi, E Rabi, a honi ae la ia ia.

46. Lalau iho la ko lakou lima ia ia, hopu iho la.

47. A o ke kahi o lakou e ku ana malaila, unuhi ae la ia i kana pahi kaua, hahau iho la i ke kahi aipuupuu o ke Kahuna nui, a moku ae la kona pepeiao.

48. Pane aku la Iesu i aku la ia lakou, Ea, I hele mai nei anei oukou iwaho nei, me na pahi a me na newa, e hopu mai me he powa la wau?

49. Me oukou au i noho ai iloko o ka luakini, i ke ao ana aku i kela la i keia la, aole oukou i hopu mai ia'u, aka ua ko iho nei no ka palapala i

41. Hele hou mai la ia ia lakou, o ke kolu ia o kona hele ana mai, i mai la ia ia lakou, E hiamoe aku oukou, e ku ka luhi: ua pau, ua hiki mai nei ka hora, aia hoi, ua kumakaiaia ke keiki a ke kanaka i ka lima o ka poe hewa. kakauia'i. 42. E ku nui ae iluna, e haele kakou; aia hoi, ke ko-poe haumana a pau ia ia, hee koke mai nei ka mea nana aku la. wau e kumakaia mai.

43. I kana olelo ana, wikiwiki mai la o Iuda, ke kahi o ka poe umikumamalua, oia pu mai me na kanaka he nui loa, me na pahi-kaua, a me na newa, na ka poe Kahuna nui mai, a me ka poe Kakau-ole

50. Haalele iho la kana

51. Hahai aku la ia ia ke kahi kanaka opiopio, e aahua ana i ke kapa olona ma ka ili, lalau iho la ka poe koa ia ia:

52. Haalele iho la ia i ke kapa olona, a holo wale aku la.

53. Alakai aku la lakou ia

Hoole Petero i kona

MARAKO.

ike ana o Iesu Kristo.

Iesu i ke Kahuna nui, ua joia no, a e ike mai aunei ouakoakoaia pu mai la no me iakou i ke Keiki a ke kanaka ka poe Kahuna nui a pau, a nei, e noho ana i ka lima me ka poe Kakau-olelo, a me akau o ka mana, a e hele mai ka poe kahiko. ana maluna iho o ke ao o ka

54. Hahai aku la no o Pe-lani. tero ia ia mahope wale aku 63. Alaila haehae ae la ke no, a hiki i ka hale o ke Ka- Kahuna nui i kona kapa, i ae huna nui, a noho pu ia me kala, No ke aba la kakou e mapoe aipuupuu e lalana ia ia kemake hou ai i mea hoike iho i ke ahi. mai?

64. Ua lohe ae la oukou i kona hoohiki ino ana, pehea

55. Imi iho la ka poe Kahuna nui a me ka poe alii i olelo no Iesu e make ai, aolela ko oukou manao la? "Hoonae i loaa. hewa mai la lakou a pau ia

56. A he nui no hoi ka poeia, e pono no ia e make. i wahahee mai ia ia aole nae i pili pu ka lakou olelo.

57. Ku ae la ke kahi mau mea iluna i wahahee mai ia ia, i mai la,

65. Kuhakuha aku la ke kahi poe ia ia, uhi iho la ke kahi poe i kona maka, kuikui aku la ia ia me ka i aku, E, E hai mai; a kuikui aku la ka 58. Ua lohe no maua i ka-poe ilamuku ia ia ma ko lana mea i olelo mai ai, E wa-kou poho lima.

wahi au i keia luakini i ha- 66. I ko Petero noho ana naia e ka lima, a na'u e kuku- ilalo i ka pa, hele mai la ke lu hou me ka lima ole, a po kahi kaikamahine o ke Kaakolu no paa. huna nui;

59. Aole nae e pili pu ka laua olelo.

67. A ike mai la ia ia Petero e lalana ia ia iho, nana ae la ia ia ia, i ae la, O oe paha ke kahi me Iesu ka Nazarina?

60. Ku ae la iluna ke Kahuna nui iwaena konu olakou, ninau aku la ia Iesu, i aku la Aole anei oe e ekemu mai? 68. Hoole aku la ia, i aku heaha la keia mea a laua ela, Aole au ike ia ia, aole au hoike mai la ia oe?

[merged small][ocr errors][merged small]

lohe pono i kau mea i olelo mai là. Alaila hele aku la ia iwaho i ka puka, a kani mai la ka moa.

69. Ike hou mai la ke kaikamahine ia ia, a olelo ae la i ka poe e ku ana malaila, Oia nei no ke kahi me lakou.

5. Aole Iesu i ekemu iki aku, no ia mea, kahaha iho la ko Pilato naau.

70. Hoole hou aku la ia, a mahope iho i ae la ka poe e ku ana malaila ia Petero, Oia io, ooe no ke kahi o lakou, 6. Eia ke kahi hana ana i no ka mea, no Galilaia oe, akela aha-aina, o ka wehe aku ua hoike mai kou leo ia oe. i ke kahi kanaka pio na lakou, 71. Ilaila kona pili ana ko-i ka lakou mea makemake ai. na mau walu, a me ka hoohi- 7. Malaila no ke kahi, o ki ino ana, Aole au ike ia ka- | Baraba kona inoa, ua nakinanaka a oukou i olelo mai nei. ki pu ia me ka poe i kipikipi, 72. Kani hou mai la ka oia no nae ka i pepehi wale ia moa, o ka lua ia o ke kani kipikipi ana. ana, Alaila manao iho la o Pe- 8. Alaila nonoi aku la ia ia tero i ka Iesu olelo ana mai ka nui o kanaka, me ka leo ia ia, Aole e hiki i ke kaninui loa, e hana mai ia no laana o ka moa ku alua, ekolu kou e like no me kana hana au hooleole ana mai ia'u. No- mamua. onoo ae la ia me ka ue nui loa.

MOKUNA XV.

Ua laweia Iesu imua o Pilato.

K

AKAHIAKA ae la, aha olelo iho la ka poe Kahuna nui, a me ka poe kahiko, a me naʼlii a pau, a na kinaki ia Iesu, a lawe aku a haawi ia ia ia Pilato.

2. Ninau ae la Pilato ia ia, O oe no anei ke Alii o ka poe Iudaio? Pane mai la ia, i mai la ia ia, Oia no kau e olelo mai la.

3. Ahewa aku la ka poe Kahuna nui ia ia, i na me he nui loa.

4. Ninau hou ae la Pilato ia ia, i ae la, E, Aole anei oe e ekemu iki mai? aia ua nui loa ko lakou ahewa ana mai

ia oe.

111

9. Pane aku la Pilato ia lakou i aku la, Ke makemake nei anei oukou e wehe aku au i ke Alii o ka poe Iudaio na oukou?

10. No ka mea ua ike ia no ka paonioni i hoopii mai ai ka poe Kahuna nui ia ia.

11. Hookonokono ae la ka poe Kahuna nui i ka nui o kanaka i wehe mai ia ia Baraba na lakou.

12. Ninau hou mai la Pilato, i mai ia lakou, Heaha la ko oukou makemake e hana aku ai au i ka mea a oukou i kapa ai o ke Alii o ka poe Iudaio?

13. Kahea hou aku la lakou, e make ia ma ke kea.

14. Alaila ninau mai la o Pilato, No ke aha? heaha la kana hewa i hana mai ai? Uwa nui aku la lakou e make ia ma ke kea.

Hookuia Baraba. Kauia MARAKO Jesu ma ke kea.

15. Wehe aku la Pilato ia Baraba na lakou, no ka mea ua makemake no ia e hoooluolu i kanaka, a ua hahau iho la ia ia Iesu, alaila haawi aku la ia ia e make ma ke kea.

16. Alakai aku la ka poe koa ia ia i ke keena hookolokolo, a hoouluuluia mai ka poe koa a pau.

24. A makia aku la lakou ia ia i ke kea, alaila puunaue iho la lakou i kona kapa, a puu iho la no hoi, i ike lakou i ko lakou mea e lawe ai.

25. I ke kolu o ka hora ko lakou makia ana ia ia ma ke kea.

26. Eia ka palapala i hooakaka ai i kona hewa, ua kau

17. Hoaahu lakou ia ia iia maluna, O KE ALII O ke kapa ula, a hookomo iho KA POE IUDAIO. la lakou i papale kakalaioa.

18. Aloha aku la lakou ia ia, i aku la, E ola oe, E ke Alii o ka poe Iudaio.

27. Makia pu aku la lakou me ia i na powa elua, o ke kahi ma ka lima akau, a o ke kahi ma ka lima hema.

28. Ilaila ke ko ana o ka palapala i oleloia mai ai, Ua helu pu ia oia me ka poe lawe

19. Hahau iho la lakou maluna o kona poo i ka laau, a kuhakuha aku la lakou ia ia, a kukuli iho la lakou e hoo-hala. mana aku ia ia.

20. A pau ko lakou hoowahawaha ana, alaila wehe ae la lakou i ke kapa ula, a hookomo hou i kona kapa iho, a alakai aku la ia ia e makia ma ke kea.

29. O ka poe e maalo ana malaila ae, hoomaewa aku la lakou ia ia me ka hookunokunou i ko lakou poo, i aku la, E, Ooe ka mea i wawahi i ka luakini, a po akolu kukulu hou oe a paa,

30. E hoola oe ia oe, a e iho mai oe mai luna mai o ke kea.

21. A kui aku la lakou i ke kahi kanaka ia Simona, no Kurinaio, e lawe i kona kea, i hele ae ana ia mai kauhale 31. Pela pu aku la no hơi mauka mai, o ka makuaka-ka poe Kahuna nui, a me ka ne ia o Alexanedero a me Ru-poe Kakau-olelo i loomaewa ai, i aku la lakou ia lakou iho no, Hoola no oia ia hai, aka, oia iho, aole e hiki ia ia ke hoola.

po.
22. A lawe mai la lakou ia
ia i Gologota, o ke ano keia, i
ka hoohalike ana He wahi
puniu

23. Haawi aku la lakou ia ia i wahi waina e inu, ua wili pu ia me ka mura, aole nae ia i inu.

[blocks in formation]

maewa pu ae la laua ia ia. 33. Mai ke ono o ka hora, a hiki i ka iwa, pouli loa ka aina a pau.

a he

lakou ia ia ma Galilaia a hoaipuupuu mai nana, mau wahine e, ke kahi, o lakou i hele pu mai me ia i

34. A i ka iwa o ka hora, | Ierusalema.

loa, i aku la, Eli, Eli, lama

ue ae la Iesu me ka leo nui 42. A hiki ae la i ke ahiahi, no ka mea he la hoomasabakatani? o ke ano keia Ekaukau ia ka la mua o ka la sabati.

kuu Akua e, e kuu Akua e, no ke aha oe i haalele mai nei ia'u la?

43. Hele mai la o Iosepa no Arimataea, ke kuauhan maikai ia, e kali ana ia i ke

35. A lohe ae la ke kahi poe o lakou e ku ana malai-aupuni o ke Akua, hele aku la, i aku la, Ke kahea aku la ia io Pilato la, me ka hola ia ia Elia. pohopo ole, a noi aku la i ke kino o Iesu.

44. Kahaha loa iho la Pilato i kona make koke ana, a kahea aku la ia i ka luna

36. Holo kiki aku la ke kahi a hoomaŭ i ka huahuakai i ka vinika, kau iho la i ka ohe, a haawi aku ia ia e inu, i ae la, Alia, i ike ka-koa, a ninau aku la ia ia i ka kou i ka Elia hele ana mai wa o kona make ana. e wehe mai ia ia.

37. Kahea hou aku la Iesu me ka leo nui loa, a kaili aku la ke aho.

38. Nahae iho la ka paku o ka luakini, mai luna a lalo loa.

39. A o ka luna koa e ku ana imua o kona alo, ike aku la ia i kona kahea ana pela, a me ke kaili ana o kona aho, i ae la ia, Oia io o keia kanaka no, ke Keiki a ke Akua.

40. He poe wahine no hoi ke kahi malaila, e nana mai ana, o Maria no Magadala ke kahi, a me Maria o ka maku'wahine o Iakobo ka liilii, a me lose, a me Salome.

41. Hahai mai la no hoi o

45. A ike pono ia i ka luna koa, alaila haawi aku la ia i ke kino na Iosepa.

46. A kuai iho la ia i ke kapa olona, a lawe ae la i ke kino, a wahi iho la iloko o ua kapa la, a waiho iho la ia iloko o ka hale lua, ua kalaiia iloko o ka pohaku, a olokaa iho la i ka pohaku nui i ka puka o ka lua a paa.

47. A nana ae la o Maria no Magadala, a me Maria ka maku'wahine o lose, i kahi i waihoia'i.

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »