صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

SYNOPSIS OF CRITICISMS.

SYNOPSIS OF CRITICISMS

UPON THOSE

PASSAGES OF THE OLD TESTAMENT,

IN WIIIII

MODERN COMMENTATORS LAVE DIFFERED

FROM THE

AUTHORIZED VERSION;

TOGETHER WITH AN EXPLANATION OF VARIOUS DIFFICULTIES IN

THE HEBREW AND ENGLISH TEXTS.

BY THE REV. RICILARD A. F. BARRETT, N. A.,

FELLOW OF KING'S COLLEGE, CAMBRIDGE.

Allnesh is as grass,
And all the glory of man as the flower of grass.
The grass withereth,
And the flower thereof falleth away ;
But the word of the LORD endureth for ever.-- 1 PETER I. 24, 2.).

VOLUME I. - PART II.

LONDON:

LONG MAN, BROWN, GREEN, AND LONGMANS.

[ocr errors]
[blocks in formation]

צַו אֶת־אָהֲרן וְאֶת־בָּנָיו לֵאמֹר זאת where

, expounding these words , which he תּוֹרָת הָעֹלָה הִוא הָעֹלָה עַל מוֹקְדָה nishedsaנון these reasons why he was not עַל־הַמִּזְבֵּחַ כָּל־הַלַּיְלָה עַד־חַבּקֶר וְאֵש -much as a tlief

,
but restored only the prin
ܕܕܕn ܕܕܐܪ ܕܪ;

.2

.v מ' ועירא

וְאֶת־אֲשָׁמָוֹ יָבִיא לַיהוָה אֵיִל תָּמִים מִן־הַצָאן בְּעֶרְכְּךָ לְאָשָׁם אֶל־הַכֹּהֵן :

its name,

cipal, with a fifth part; because rapine

: happens seldom, but theft often; for it cannot be committed so easily as theft; and is done openly and manifestly, whereas

έντειλαι το 'Ααρών και τους υιούς αυτού, , theft is committed more secretly: so that a Néywv. ούτος ο νόμος της ολοκαυτώσεως. man may be aware (he imagines) of a αυτή η ολοκαύτωσις επί της καύσεως αυτής επί robber, and defend his goods against him, Toù Ovoiaotnplov őlny Thy výkta éws totpoi, better than a secret thief.

και το πυρ του θυσιαστηρίου καυθήσεται επ' Au. Ver.- The thing which he has deceit- avtoù, oßeodnoetai. fully gotten.

Au. Ver.-9 Command Aaron and his Others.—Which he has gotten by oppres- sons, saying, This is the law of the burnt sion. See notes on verse 3.

offering : It is the burnt offering, because of Heb., V. 25; Au. Ver., VI. 6.

the burning [or, for the burning) upon the

altar all night unto the morning, and the ?

fire of the altar shall be burning in it. :

Bp. Patrick. It is the burnt offering.] He και της πλημμελείας αυτού οίσει το κυρίω explains what burnt offering the chiefly kplòv åtò TÔV T poßátwv õuwuov, tiuns, eis means, viz., the daily sacrifice; which was έπλημμέλησε. .

the principal burnt offering, according to Au. Ver.–6 And he shall bring his which all other offerings of that kind were trespass offering unto the Lord, a ram with- to be regulated. out blemish out of the flock, with thy esti

Because of the burning upon the altar all mation, for a trespass offering, unto the night unto the morning.] Or, for the burning priest :

upon the altar, &c. This was the reason of Trespass offering. See notes on iii. 1.

because it was burning on the With thy estimation. See notes on v. 15. altar from the evening (at which the Jews

For Ged.—And for his guilt-offering to the began their day) till the morning. Lord, he shall bring to the priest a ram

the priests watched all night, without blemish from the flock (to be and put the sacrifice upon the altar piece by valued according to the guilt).

piece, that it might be consumed by a slow

and gentle fire. As for the morning sacriHeb., V. 26; Au. Ver., VI. 7.

fice, it is not here mentioned, because it i ? was consumed by a quicker fire; that there :?

commonly offered after it (as appears from και αφεθήσεται αυτή περί ενός από

ver. 12), and were only offered in the TIÁNTWV v étroinde kai étinuuelnoev ev auto. morning, not at night. But if there were no

Au. Ver.-7. And the priest shall make an other sacrifices to succeed it in the morning, atonement for him before the Lord : and it then, it is very likely, that it was also kept shall be forgiven him for any thing of all burning till the evening sacrifice; that God's that he hath done in trespassing therein.

altar might always have meat upon it. And it, &c., therein.

And the fire of the altar shall be burning Ged.—And he shall be forgiven; which- in it.] Or, For the fire of the altar, &c. So soever of these things it be, by which he it should be translated: unless we translate had incurred guilt.

the last word not in it, but by it. And the Booth.--And it shall be forgiven him,'

fire of the altar shall be burning (i.c., be in respect to any of the things which he

fed or maintained) by it. hath done, and thereby become guilty.

Bp. Ilorsley.-(It is the burnt-offering, Ver. 9.

&c.) Rather, “ The burnt-offering must Au. Ver.-And.

remain upon the burning fuel upon the Ged., Booth.-Again.

altar all night, unto the morning, and the

which purpose

וְנִסְלַח לוֹ עַל־אַחַת מִכָּל אֲשֶׁר־ might be room for other sacrifices that were יַעֲשֶׂה לְאַשְׁמָה בָה :

[ocr errors]

за

« السابقةمتابعة »