صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

--

20.3

Shore,

"The Old Whig - the common into which all the dirty calumny from all quarters, against the Church and the blergy, for fome time, difmbogued itself. Clarke's Reply to Chandler on Intsiiption

The above Quotation from Clarkes

reply

The

[ocr errors]

a Callumni on Liberty and

[ocr errors]

meant to diccufe the ne
e principetis of the t

Clat Whig has gained Gedit in the mast in light ened Countries and will stand

the Best of reason indefiance of Buperstition and Forged in

[ocr errors][merged small]

WHIG

OR, THE

Confiftent Proteftant.

In Two VOLUMES.

VOL. I.

Hoc liberiores et folutiores fumus, quod integra
nobis eft judicandi poteftas: nec, ut omnia,
quae praefcripta, et quafi imperata fint,
defendamus, neceffitate ulla cogimur.

CIC. Acad. Quaest. lib. iv.

LONDON,

Printed for W. WILKINS, A. WARD, R.
HETT, A. MILLAR, and J. GRAY.

M DCC XXXIX.

4.

[blocks in formation]

THE

PREFACE.

T

HE Title of these Miscellanies might raife an expectation of their being calculated to express the fentiments of a party. On the contrary, their view was to remind all parties of thofe principles which all, occafionally at least, acknowledge as the bafis of fociety, the principles of liberty.

OUR Fathers, who spoused these principles, · when reafon, liberty, and virtue were most unfashionable, were branded with the name of WHIGS; we therefore who have thought thofe truths ftill neceffary to be inculcated, tho' always fomewhat out of fashion, under the covert of their name spoke with their freedom, on fubjects which concerned the cause of liberty, whether occurring in controverfies of learned men, or parliamentary tranfactions.

AND fince many of these were fubjects of no tranfitory nature, the papers occafionally wrote on them are now collected in these vo

89X 460

A 2

lumes;

« السابقةمتابعة »