صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THE GOSPEL

ACCORDING TO

ST. LUKE.

லூக்காவென்பவர்
எழுதின

சுவிசேஷம்.

இது

இரேனியுசையராலே

மூலபாஷையாகிய கிரேக்கைப்பாஷையிலிருந்து

தமிழிலே திருப்பப்பட்டும்

சென்னபட்டணத்திலுள்ள சத்திய வேதசங்கத்தாராலே

பரிசோதித்து

ற்படுத்தப்பட்டுமிருக்கிறது.

PRINTED AT THE CHRISTIAN KNOWLEDGE SOCIETY'S PRESS.

FOR

THE MADRAS AUXILIARY BIBLE SOCIETY.

1845

[blocks in formation]

GOOD 5 FEB'32

THE GOSPEL ACCORDING TO ST. LUKE.

லூக்காவென்பர் எழுதின

CHAP. I.

FORASMUCH

[blocks in formation]

ny have taken in hand

to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us,

2 Even as they delivered them unto us, which from the beginning were eye witnesses, and ministers of the word;

3 It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus,

4 That thou mightest know the certainty of those things, wherein thou hast

been instructed.

5 ¶ HERE was in the THE days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias, of the course of Abia: and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth.

6 And they were both righteous before God, walk

A

குந்த கனம்பொருந்திய தே யோப்பிலுவே! எங்களுக்குள்ளே நி றைவேறின சங்கதிகளை ஆதிமுதற் கண்ணினாலே (கண்டு சுவிசேஷ) வச னத்தைப் போதித்திருக்கிறவர்கள் எங்களுக்கு, ஒப்புக் கொடுத்ததின் படியே,

உ அவைகளைக்குறித்து, சரித்தி ரத்தையெழுதும்படிக்கு, அநேகர் துணிந்தார்கள்.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

த்தர் இட்ட சகலகற்பனைகளின்படி ing in all the command யேயும் நியாயங்களின்படியேயுங்கு ments and ordinances of the ற்றமில்லாமல் நடந்துவந்தார்கள்.

யி ருந்

எ எலிசபேத்து மலடியா த்துமல்லாமல், அவ்விருவரும் வய சென்றவர்களானபடியினாலே அ ர்களுக்குப்பிள்ளையில்லை.

அவ

அ அப்படியிருக்குங்காலத்தில், வன் தன் ஆசாரிய வகுப்பின்மு றைமைக்குத் தக்கதாக, பராபர னுக்கு முன்பாக ஆசாரிய ஊழியஞ செய்து வருகிறபொழுது,

கூ ஆசாரியருடைய வழக்கத்தி னபடியவன் தூபங்கொடுக்கிறதற் சீட்டைப்பெற்றுத் தேவாலய த்திற் பிரவேசித்தான்.

கு,

கூட்டமான

ய தூபங்கொடுக்கிற வேளையிலே சனங்களெல்லாரும் புறம்பே செபம்பண்ணிக்கொண்டி ருந்தார்கள்.

யக அப்பொழுது பராபரனு டைய தூதனொருவன் தூப்பீடத்தி ன்வலது பக்கத்திலே நின்று, அவனு க்குக்காணப்பட்டான்.

யஉ சகரியா அவனைக்கண்டு கல் ங்கிப்பயம் அடைந்தான்.

யங தூதன் அவனைநோக்கி, சக ரியாவே, நீ பயப்பட வேண்டாம். உன் விண்ணப்பங் கேட்கப்பட்ட து. உன்மனைவியாகிய எலிசபேத் து ஒருகுமாரனைப்பெறுவாள். அவ னுக்கு இயோவானென்று பேரிடுவா

யாக.

Lord blameless.

7 And they had no child, because that Elizabeth was barren, and they both were now well stricken in years. 8 And it came to pass, that while he executed the priest's office before God in the order of his course,

9 According to the custom of the priest's office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord.

10 And the whole multitude of the people were praying without at the time of incense.

11 And there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense.

12 And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him.

13 But the angel said unto him, Fear not, Zacha rias : for thy prayer is heard; and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name

John.

யச அவனாலுனக்குச் சந்தோஷ 14 And thou shalt have முங் களிப்புமுண்டாகும். அவனு joy and gladness ; and maடையபிறப்பைக்குறித்து அநேகர் ny shall rejoice at his birth. சந்தோஷப்படுவார்கள்.

15 For he shall be great

யாரு என்னத்தினாலெனில், அவன் பராபரனுக்கு முன்பாகப்பெரியவ in the sight of the Lord, னாய்த்திராட்ச இரசத்தையும், மது பானத்தையுங் குடியாமல் தன்தா யின்வயிற்றிலே பரிசுத்த ஆவியினா லே நிரப்பப்பட்டிருப்பான்.

ஙகு

and shall drink neither wine nor strong drink ; and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb.

16 And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God.

3

17 And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just; to make ready a people prepared for the Lord.

18 And Zacharias said

unto the angel, whereby

shall I know this? for I am

an old man, and my wife well stricken in years.

19 And the angelanswering said unto him, I am Gabriel, that stand in the presence of God; and am sent to speak unto thee, and to shew thee these glad tidings.

யகா அல்லாமலும் அவன் இஸர வேல் சந்ததியாரில் அநேகரைய வர்களுடைய தேவனாகிய பராபர னிடத்திற்குத்திருப்புவான்.

யஎ பிதாக்களுடைய இருதயங் களைப் பிள்ளைகளிடத்திற்கும், கீழ்ப் படியாதவர்களை நீதிமான்களுடை ய புத்திக்குந் திருப்பி, செம்மை யானசனங்களைப் பராபரனுக்காக

எத்தனம்பண்ணும்படிக்கு, அவன் எலியாவின் ஆவியையும் பலத்தையு முடையவனாய், அவருக்கு முன்னே நடப்பானென்றான்.

யஅ அப்பொழுது சகரியா தே வதூதனை நோக்கி, நான் அதையே தினாலேயறிவேன்? நான் கிழவனாயி ருககிறேன், என் மனைவியும் வயது சென்றவளாயிருக்கிறாளேயென்றான் யகூ அவனுக்குத் தூதன்மாறுத தரமாக்ச் சொன்னது; நான் தேவ னுடையச ந்நிதானத்திலே நிற்கின றகாபிரியேலென்பவன். உன்னுட னேபேசி, இவைகளை யுனக்குச் சுவி சேஷமாக அறிவிக்கும்படிக்கு அ னுப்பப்பட்டுவந்தேன்.

20 And, behold, thou உய என்வார்த்தைகள தகுதியா shalt be dumb, and not able னகாலத்திலேநிறைவேறும். அவை to speak, until the day that களை நீ விசுவாசியாதபடியினாலே, these things shall be per-இந்தக்காரியங்கள் சமபவிக்கும் நா formed, because thou believest not my words, which shall be fulfilled in their

season.

21 And the people waited for Zacharias, and marvelled that he tarried so long in the temple.

22 And when he came ont, he could not speak unto them: and they perceived that he had seen a vision

in the temple: for he beckoned unto them, and remain ed speechless.

ள்வரைக்கும், நீ பேசத்திராணியில் லாமல் ஊமையனாயிருப்பாயென

றான.

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »