صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

b Love your

:

A. D. 31.
MATT. V. 43-45

A. D. 31. thyself, Lev. xix. 18, and Matt. xix.

VER. 44. 19. But he, willing to justify him

"Εγώ δε λέγω υμών: 'Αγαπάτε τους self, said unto Jesus, And who is my εχθρούς υμών, ευλογείτε τους καταρωμένους neighbour? And Jesus answering said, υμάς, καλώς ποιείτε τους μισούντας υμάς, A certain man went down from Je- και προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων rusalem to Jericho, and fell among υμάς, και διωκόντων υμάς: thieves, which stripped him of his rai

But a I say unto yott, ment, and wounded him, and departed, leaving him half dead. And by chance enemies, bless them that curse you, do there came down a certain Priest that good to them that hate you, and pray way: and when he saw him, he passed for them which despitefully use you, and by on the other side. And likewise a

persecute you ; Levite, when he was at the place,

a See parallels on clause 1. ver. 2%. came and looked on him, and passed

b I have delivered him that without by on the other side. But a certain cause is mine enemy, Ps. vii. 4. They Samaritan, as he journeyed, came rewarded me evil for good to the where he was : and when he saw spoiling of my soul. But as for me, him, he had compassion on him, &c. when they were sick, my clothing -Which now of these three, thinkest was sackcloth : I humbled my soul thou, was neighbour unto him that fell with fasting; and my prayer returned among the thieves? And he said, He into mine own bosom.' I behaved that shewed mercy on him. Then said myself as though he had been my Jesus unto him, Go, and do thou friend or brother: I bowed down likewise, Luke x. 29–37. For this, heavily, as one that mourneth for his Thou shalt not commit adultery, Thou mother, xxxv. 12–14. If thine eneshalt not kill, Thou shalt not steal, my be hungry, give him bread to eat; Thou shalt not bear false witness, Thou and if he be thirsty, give him water shalt not covet; and if there be any to drink, Prov. xxv. 21, and Rom. other commandment, it is briefly com- xii. 20. But I say unto you which prehended in this saying, namely, hear, Love your enemies, do good Thou shalt lore thy neighbour as thy- to them which hate you, bless them self, Rom. xiii. 9. By love serve one that curse you, and pray for them another. For all the law is fulfilled which despitefully use you, Luke vi. in one word, even in this, Thou shalt 27, 28. Then said Jesus, Father, love thy neighbour as thyself, Gal. v. forgive them; for they know not what 13, 14.

they do, xxiii. 34. And he (Stephen) Thou shalt not seek their peace kneeled down, and cried with a loud Dor their prosperity all thy days for voice, Lord, lay not this sin to their erer, Deut. xxiii. 6. Remember what charge! Acts vii. 60. Bless them Amalek did unto thee by the way, which persecute you: bless, and curse when ye were come forth out of not, Rom. xii. 14. Be not overcome Egypt.-Therefore it shall be, When of evil, but overcome evil with good, the LORD thy God hath given thee 21. Being reviled, we bless; being rest from all thine enemies round persecuted, we suffer it: being deabout, in the land which the LORD famed, we entreat, 1 Cor. iv. 12, 13. thy God giveth thee for an inherit- Not rendering evil for evil, or railing ance to possess it, that thou shalt for railing : but contrariwise blessing ; blot out the remembrance of Amalek knowing that ye are thereunto called, from under heaven; thou shalt not that ye should inherit a blessing, forget it, xxv. 17-19. But thou, O 1 Pet. üi. 9. Lord, be merciful unto me, and raise

VER. 45. me up, that I may requite them, Ps.

“οσως γένησθε υιοί του πατρός υμών του xli

. 10. Do not I hate them, o LORD; tv oupavołçı ört tò habov aj ton avariades that hate thee? and am not I grieved in womngojs sal kya tous, nai 6zéxe éro with those that rise up against thee?

δικαίους και αδίκους. I hate them with perfect hatred : I count them mine enemi cxxxix. That ye may be a the children of your 21, 22.

b Father which is in heaven : for he maketh his sun to rise on the evil and on

C

[blocks in formation]

A.D. 31.

ver. 9.

the good, and sendeth rain on the just salute it, 4. 12. And into whatsoever and on the unjust.

house ye enter, first say, Peace be to a See parallels on last clause of this house, Luke x. 5.

VER. 48. 6 See parallels on last clause of "Εσεσθε ούν υμείς τέλειοι, ώσπερ ο ωατήρ ver. 16.

υμών και εν τοίς ουρανοίς τέλειός έστι. c Upon whom doth not his light a Be ye therefore perfect, even as your arise? Job xxv. 3. The Lord is good to b Father c which is in heaven is perfect. all: and his tender mercies are over all his works, Ps. cxlv. 9. Nevertheless, and said unto him, I am the Almighty

a The Lord appeared to Abram, he left not himself without witness, God; walk before me, and be thou in that he did good, and gave us rain from heaven, and fruitful seasons, perfect, Gen. xvii. 1. I am the Lord filling our hearts with food and

glad- your God: ye shall therefore sanctify, ness, Acts xiv. 17.

yourselves, and ye shall be holy; for

I am holy, Lev. xi. 44. Speak unto VER. 46.

all the congregation of the children 'Edy gàg syanhonte tous sya Tārtas of Israel, and say unto them, Ye shall υμάς, τίνα μισθών έχετε και ουχί και οι τε- be holy: for I the LORD your God λώναι το αυτό ποιούσι;

am holy, xix. 2. And ye shall be For a if ye love them which love you, holy unto me: for I the Lord am what reward have ye? do not even the holy, and have severed you from b Publicans the same?

other people, that ye should be mine, a For if ye love them which love you, Xx. 26.

There was a man in the what thank bave ye? for sinners also land of Uz, whose name was Job; and love those that love them. And if ye that man was perfect aud upright, do good to them which do good to and one that feared God, and eschewyou, what thank have ye? 'for sinners ed evil, Job i. 1. And the LORD said also do even the same. And if ye unto Satan, Hast thou considered my lend to them of whom ye hope to re

servant Job, that there is none like ceive, what thank have ye? for sin him in the earth, a perfect and an ners also lend to sinners, to receiv upright man, one that feareth God, as much again, Luke vi. 32-34. and escheweth evil, ii. 3. Mark the

b And, behold, there was a man perfect man, and behold the upright: named Zaccheus, which was the chief for the end of that man is

peace,

Ps, among the Publicans, and he was rich, xxxvii. 37. Blessed are the undefiled Luke xix. 2. And if he shall neglect in the way, who walk in the law of to hear them, tell it unto the Church: the LORD, cxix. 1. The righteousness but if he neglect to hear the Church, of the perfect shall direct his way, let him be unto thee as an heathen Prov. xi. 5. Jesus said unto him, If man and a Publican, Matt. xvii. 17. thou wilt be perfect, go and sell that Verily I say unto you, that the Pub- thou hast, and give to the poor, and licans and the hårlots go into the thou shalt have treasure in heaven; kingdom of God before you, xxi. 31. and come and follow me, Matt. xix. Then drew near unto him all the Pub- 21. Be ye therefore merciful, as your licans and sinners, for to hear him. Father also is merciful, Luke vi. 36. And the Pharisees and Scribes mur

For Herod feared John, knowing that mured, saying, This man receiveth he was a just man and an holy, Mark sinners, and eateth with them, Luke vi. 20. I beseech you therefore, brexv. 1, 2.

thren, by the mercies of God, that ye VER. 17.

present your bodies a living sacrifice, Kai làv domácnols tous adea pous ipeãy holy, acceptable unto God, which is μόνον, τί περισσόν ποιείτε και ουχί και οι τε

your reasonable service, Rom. xii. 1. λώναι ούτω ποιούσιν;

If any man defile the temple of God,

him shall God destroy; for the temAnd if ye a salute your brethren ple of God is holy, which temple only, what do ye more than others ? ye are, 1 Cor. ii. 17. Having theredo not even the Publicans so?

fore these promises, dearly beloved, a And when ye come into an house, let us cleanse ourselves from all fil.

A. D. 31.

MATT, .v. 48.-vj. 1.

A. D. 31.

с

thiness of the flesh and spirit, per- known him, 1 John iii. 6. Whosoever fecting holiness in the fear of God, is born of God doth not commit sin; 2 Cor. vii. 1. And this also we wish, for his seed remaineth in him: and eten your perfection, xiii. 9. Finally, he cannot sin, because he is born of brethren, farewell. Be perfect, be of God, 9. Herein is our love made good comfort, be of one mind, live in perfect, that we may have boldness peace; and the God of love and peace in the day of judgment: because as shall be with you, 11. According as he is, so are we in this world, iv, 17. he hath chosen us in him before the We know that whosoever is born of foundation of the world, that we should God sinneth not; but he that is bebe holy and without blame before gotten of God keepeth himself, and him in love, Eph. i. 4. Brethren, I that wicked one toucheth him not, count not myself to have apprehended: v. 18. but this one thing I do, forgetting those b See parallels on third clause ver. things which are behind, and reach- 16. ing forth unto those things which are See parallels on last clause ver. 16. before, I press toward the mark for

CHAP. VI.-VER. 1. the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as Foto i japoolev tão svogãow, mpàs cò

Προσεχετε την ελεημοσύνην υμών μη many as be perfect, be thus minded, Seabiver autcīzu el dè rehiye, Miosón oix Phil. iii. 13-15. Whom we preach, Exete napà To Tampi imão tã iv toīs ovwaming every man, and teaching

ρανοίς. every man in all wisdom ; that we

Take heed that ye do not a your *alms may present every man perfect in Christ Jesus, Col. i. 28. And ye wise we have no reward tof < your la

before men, to be seen of them : botherare complete in him, which is the ther which is in heaven. head of all principality and power, ii. 10. Epaphras, who is one of you,

*Or, righteousness. a servant of Christ, saluteth you, al

+ Or, with, &c. ways labouring fervently for you in a Let your light so shine before men, prayers, that ye may stand perfect that they may see your good works, and complete in all the will of God, and glorify your Father which is in iv. 12. For by one offering he hath heaven, Matt. v. 16. And when thou perfected for ever them that are sanc prayest, thou shalt not be as the hytified, Heb. i. 14. Now the God of pocrites are: for they love to pray peace, that brought again from the standing in the synagogues and in dead our Lord Jesus, that great the corners of the streets, that they shepherd of the sheep, through the may be seen of men. Verily I say blood of the everlasting covenant, unto you, They have their reward. make you perfect in every good work Moreover when ye fast, be not, as the to do his will, working in you that hypocrites, of a sad countenance : which is well pleasing in his sight, for they disfigure their faces, that through Jesus Christ; to whom be they may appear unto men to fast. glory for ever and ever. Amen. Verily I say unto you, They have their xii. 20, 21. Let patience have her reward, vi. 5. 16. But all their works perfect work, that ye may be per- they do for to be seen of men : They fect and entire, wanting nothing, make broad their phylacteries, and enJam. i. 4. But as he which hath large the borders of their garments, called you is holy, so be ye holy in xxiii. 5. Woe unto you, Scribes and all manner of conversation; Because Pharisees, hypocrites! for ye devour it is written, Be ye holy; for I am widows' houses, and for a pretence holy, 1 Pet. i. 15, 16. But the God make long 'prayer: therefore ye shall of all grace, who hath called us unto receive the greater damnation, 14. his eternal glory by Christ Jesus, Even so ye outwardly appear righteous after that ye have suffered awhile, unto men, but within yeare full of hymake you perfect, establish, strength- "pocrisy and iniquity. Woe unto you, en, settle you, v. 10. Whosoever abid- Scribes and Pharisees, hypocrites ! eth in him sinneth not: whosoever because ye build the tombs of the sinneth bath not seen him, neither prophets, and garnish the sepulchres

:

A. D. 31.
MATT. VI, 1, 2,

A. D. 31. of the righteous, And say, If we had a righteous man in the name of a been in the days of our fathers, we righteous man sball receive a righteous would not have been partakers with man's reward. And whosoever shall them in the blood of the prophets, give to drink unto one of these little 28–30. And he said, Come with me, ones a cup of cold waler only in the and see my zeal for the Lord. But name of a disciple, verily I say unto Jehu took no heed to walk in the law you, he shall in no wise lose his reof the Lord God of Israel with all his ward, x. 41, 42. For the Son of man heart: for he departed not from the shall come in the glory of his Father sins of Jeroboam, which made Israel with his angels; and then he shall to sin, 2 Kings x. 16. 31. And they reward every man according to his come unto thee as the people cometh, works, xvi. 27. And the King shall and they sit before thee as my people, answer, and say unto them, Verily I and they hear thy words, but they will say unto you, Inasmuch as ye have not do them : for with their mouth they done it unto one of the least of these shew much love, but their heart goeth my brethren, ye have done it unto me. after their covetousness, Ezek. xxxiii. xxv.40. For if I do this thing willing31. Speak unto all the people of the ly, I have a reward : but if against my land, and to the priests, saying, When will, a dispensation of the Gospel is ye fasted and mourned in the fifth and committed unto me. What is my reseventh month, even those seventy ward then? Verily that, when I preach years, did ye at all fast unto me, even to the Gospel, I may make the Gospel me? And when ye did eat, and when of Christ without charge, that I abuse ye did drink, did not ye eat for your not my power in the Gospel, 1 Cor. selves, and drink for yourselves? Zech. ix. 17, 18. For God is not uprighteous vii. 5, 6. And it shall come to pass in to forget your work and labour of love, that day, that the prophets shall be which ye have shewed toward his ashamed every one of his vision, when name, in that ye have ministered to he hath prophesied ; neither shall they the saints, and do minister, Heb. vi. wear a rough garment to deceive, xiii. 10. Esteeming the reproach of Christ 4. And he said unto them, Ye are greater riches than the treasures in they which justify yourselves before Egypt: for he had respect unto the remen ; but God knoweth your hearts : compense of the reward, xi. 26. Look for that which highly esteemed to yourselves, that we lose not those among men is abomination in the things which we have wrought, but that sight of God, Luke xvi. 15. How can we receive a full reward, 2 John 8. ye believe, which receive honour one See parallels on third clause of of another, and seek not the honour ver. 16. ch. v. that cometh from God only? John v. d See parallels ou last clause of ver. 44. For they loved the praise of men 16. ch. v. more than the praise of God, xii. 45.

VER. 2. As many as desire to make a fair

“Όταν ούν ποιής ελεημοσύνην, μη σαλπίshew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should ποιούσιν εν ταίς συναγωγαίς και εν ταϊς

σης έμπροσθέν σου, ώσπερ οι υποκριται suffer persecution for the cross of ρύμαις, όπως δοξασθώσιν υπό των ανθρώChrist. For neither they themselves who are circumcised keep the law; for aitäv.

πων. Αμήν λέγω υμίν, απέχουσι τον perobut desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh, do not sound a trumpet before thee,

Therefore when thou doest thine alms, Gal. vi. 12, 13. b For if ye love them which love you, and in the streets, that they may huve

as the b hypocrites do in the synagogues what reward have ye? do not even the Publicans the same? Matt. v. 46. glory of men. Verily I say unio you, That thine alms may be in secret :

They have their reward. and thy Father which seeth in secret,

*Or, cause not a trumpet to be sounded. himself shall reward thee openly, vi. 4. a See parallels on clause 1. ver. 42. He that receiveth a prophet in the chap. v. name of a prophet shall receive a pro- b And when thou prayest, thou shalt phet's reward; and he that receiveth not be as the hypocrites are: for they

[ocr errors]

d

1

A. D. 31.

MATT. VI. 2, 3.

A. D. 31.

XV

love to pray standing in the syna- | Thou hypocrite, doth not each one of gogues and in the corners of the you on the sabbath loose his ox or his streets, that they may be seen of men. ass from the stall, and lead him away Verily I say unto you, They have to watering? xiii. 15. their reward, Matt. vi. 5. More. c And love the uppermost rooms at over when ye fast, be not, as the feasts, and the chief seats in the synahypocrites, of a sad countenance : gogues, Matt. xxiii. 6. And the chief for they disfigure their faces, that they seats in the synagogues, and the upmay appear unto men to fast. Verily permost rooms at feasts, Mark xii. 39. I say unto you, They have their Woe unto you, Pharisees! for ye love reward, 16. "Thou hypocrite, first the uppermost seats in the synagogues, cast out the beam out of thine own and greetings in the markets, Luke eye ; and then shalt thou see clear- xi. 43. Beware of the Scribes, which ly to cast out the mote out of thy desire to walk in long robes, and love brother's eye, vii. 5. Ye hypocrites, greetings in the markets, and the well did Esaias prophesy of you, say- highest seats in the synagogues, and ing, xv. 7. And in the morning, It the chief rooms at feasts, xx. 46. will be foul weather to-day; for the d Then he said, I have sinned : yet sky is red and lowring. O ye hypo- honour me now, I pray thee, before crites, ye can discern the face of the the elders of my people, and before sky; but can ye not discern the signs Israel, and turn again with me, that I of the times ? xvi. 3. But Jesus per- may worship the LORD thy God, 1 ceived their wickedness, and said, Sam. xv. 30. I receive not honour Why tempt ye me, ye hypocrites ? from men. How can ye believe, which xxi. 18. And shall cut him asunder, receive honour one of another, and seek and shall appoint him his portion with not the honour that cometh from God the hypocrites: there shall be weep- only, John v. 41. 44. He that speaking and gnashing of teeth, xxiv. 51. eth of himself seeketh his own glory: Therefore the Lord shall have no joy but he that seeketh his glory that sent in their young men, neither shall have him, the same is true, and no unrighmercy on their fatherless and widows: teousness is in him, vii. 18. Nor of for every one is an hypocrite and an men sought we glory, neither of you, evil-doer, and every mouth speaketh nor yet of others, when we might have folly. For all this his anger is not been burdensome, as the apostles of turned away, but his hand is stretched Christ, 1 Thes. ü. 6. out still, Isa. ix. 17. I will send him

VER. 3. against an hypocritical nation, and

Σού δε ποιoύντος ελεημοσύνην, μη γνώτω against the people of my wrath will I

η αριστερά σου τι ποιεί ή δεξιά σου
give him a charge, to take the spoil,
and to take the prey, and to tread them

But when thou doest alms, a let not thy down like the mire of the streets, x.6. left hand know what thy right hand He answered and said unto them,

coeth: Well hath Esaias prophesied of you

a And Jesus saith unto him, See thou hypocrites, as it is written, This peo- tell no man; but go thy way, shew ple honoureth me with their lips, but thyself to the Priest, and offer the their heart is far from me, Mark vii. gift that Moses commanded, for a tes6. Either how canst thou say to thy timony unto them, Matt. viii. 4. And brother, brother, let me pull out the their eyes were opened; and Jesus mote that is in thine eye, when thou straitly charged them, saying, See thyself beholdest not the beam that is that no man know it, ix. 30. He shall in thine own eye? Thou hypocrite, not strive, nor cry; neither shall any castout first the beam out of thine own man hear his voice in the streets, xii. eye, and then shalt thou see clearly to 19. And saith unto him, See thou pull out the mote that is in thy bro- say nothing to any man: but go thy ther's eye, Luke vi. 42. Ye hypocrites, way, shew thyself to the Priest, and ye can discern the face of the sky and offer for thy cleansing those things of the earth; but how is it that ye do which Moses commanded, for a tesnot discern this time? xii. 56. The timony unto them, Mark i. 44. For Lord then answered him, and said, there is no man that doeth any thing

a

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »