صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

இருவரிருவராகத் தமககு முன்னே யனுப்புகையில் அவர்க டனேசொன்னதாவது. அறுப்பு மிகுதியாகவேயிருக்கின்

ல்

உ வேலையாட்கள் சிலர்மாததிரமிருககிறார்கள். ஆகையா அறுப்பு ககெசமான் அறுக்கிறதற்கு (அதிக) வேலையாட் களையனுப்பும்படிக்கு அவரை வேண்டிக்கொள்ளுங்கள்.

ங நீங்கள் புறப்படுங்கள் ஆடுகளைக்கோணாய்களுக்குள்ளே அனுப்புகிறதுபோல் உங்களையனுப்புகிறேன்.

ச பணப்பையையாவது சாமான் பையையாவது பாத ரட்சைகளையாவதுகூட எடுத்துக்கொண்டுபோகாமலும் வழியிலொருவரையும் வினவுதல் செய்யாம லு மிருங்கள்.

[ocr errors]

ரு ஒருவீட்டி ற் பி வேசிக்கிறபொழுது இந்த வீட்டாரு க ச சமாதானசவுக்கியமுண்டாவதாகவென்று முதலாவ து சொல்லுங்கள்.

னா ล

சா அவ்விடத்திலே சமாதானசவுக்கியத்திற்குப் பாத்திர னிருந்தால் நீங்கள் வாழ்த்திய சமாதானசவுக்கியம் அவனிட த்திலே தங்கும். அப்படிப்பட்டவனில்லாதிருந்தா ல் அது உங்களிடமாயத்திருமபும்.

எ அந்தவீட்டிலே நீங்களிருந்துவேலையாள் தன் கூலிக குப்பாத்திரனானபடியினாலே அவர்க க்குண்டாயிருக்கிற ஙகள். வீடுகள்தோறும்

வைகளைப் போசனபானம்பண

போகாதிருங்கள்.

அ ஒரு பட்டினத்தில் நீங்கள்சேர்ந்தபொழுது அங்கே அவர்கள் உங்களைச் சேர்த்துக்கொண்டால் உங்கள் முன் வைக்கிறவைகளைப்பொசித்து,

கூ அவ்விடத்திலுள்ள பிணியாளிகளைக்குணமாக்கிப் பரா பரனுடைய ஆளுகை உங்களுக்குச் சமீபமாய்வந்ததென் று அவர்களுக்கு அறிவியுங்கள்.

ய ஒருபட்டினத்திலே நீங்கள் பிரவேசித்தபொழுது அங் கே அவர்கள் உங்களைச்சேர்த்துக்கொள்ளாதிருந்தால் அதி ன் வீதிகளில் நீங்கள் புறப்பட்டு,

யக எங்களில் ஒட்டின்உங்கள் பட்டினத்தின் புழுதியையும் உங்களுக கெதிராகத் தொடைத்துப்போடுகிறோம். ஆகிலு ம் பராபரனுடைய ஆளுகையுங்களுக்குச் சமீபமாய்வந்த தென்கிறதையறியக்கடவீர்களெனறுசொல்லுங்கள்.

யஉ அந்நாளிலேசோதோம்பட்டினத்தாரிலும் அப்ப டிப்பட்ட பட்டினத்தார் அதிக தண்டிப்பை யடைவார்க ளென்றுங்களுக்குச் சொல்லுக்றேன்.

யங ஐயோ கோராசினபட்டினத்தாரே ஐயோ பேது

in Tyre and Sidon, which have been done in you, they had a great while ago repented, sitting in sackcloth and ashes.

14 But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment, than for you.

15 And thou, Capernaum, which art exalted to heaven, shalt be thrust down to hell.

16 He that heareth vou heareth me; and he that despiseth you despiseth me; and he that despiseth me despiseth him that sent me.

17 And the seventy returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name.

18 And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.

19 Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy and nothing shall by any means hurt

you.

20 Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you; but rather rejoice, because your names are written in heaven.

21 In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes: even so, Father; for so it seemed good in thy sight.

22 All things are delivered to me of my Father: and no man knoweth who the Son is, but the Father and who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him.

23 ¶ And he turned him unto his disciples, and

களுக்குள்ளே நடந்த பலத்த செய்கைகள் தீரு சீதோனென் னும்பட்டினங்களில் நடந்தன்வானால் அவர்கள் சீக. ரமா ய்த் (துக்கத்தினாலே) இரடடையுடுத்திச்சாம்பலிலுமுளுக கார்ந்து மன நதிருப்பீயிருப்பார்கள்.

ய ச ஆசை கயால் நியாயத்தீர்ப்புநாளிலே தீரு சீதோன பட்டினத்தாருக்கு வருந்தண்டிடபு எளிதாயிருக்கும். நீங்

கள்

திகதண்டிப்பையடைவீர்கள்

யரு வானபரியந்தமுயர்ந்த கப்பர்நாகூம்பட்டினத்தா ரெ நீங்களும் பாதாளபரியந்தந்தாழ்த்தப்படுவீர்களென்று

சொல்லி,

யகா பின்பு மறுபடியுஞ் சீஷரை நோக்கி உங்களுக் விகொடுக்கிறவன எனக்குச்செவிகொடுக்கிறான உங்களைத் தள்ளுகிறவன் என்னைத்தள்ளு றான என்னைத்தள்ளுகிறவன என்னையனுப்பினவரைத்தள்ளு னன்று சொல்லியனுப்

பினார்.

யஎ பின்பு அந்த எழுபதுபேருஞ் சந்தோஷத்துடனே திரும்பிவந்து ஆண்டவ ரே பசாசுக்களும் உம்முடைய நா மத்தினாலே யெங்களுக்குக்கீழ்ப்பட்டிருக்கின்றன்வென்றார்

கள்.

டன.

யஅ அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கிச் சாத்தான் வானத்திலிருந்து மின்னைப்போல விழுகிறதைக்கண் ே யகூ இதோ பாம்புகள்மேலுந் தேட்கள்மேலுஞ் சத்து ருவின் வல்லமை யெல்லாவற்றின்மேலும் மிதிக்க தசக தாக அதிகாரத்தையுங்களுக்குக்கொடுக்கிறேன். ஒன்றும் உங்களைச் சேதப்படுத்தமாட்டாது.

உய ஆகிலும் ஆவிகள் உங்களுக்குக்கீழ்ப்பட்டிருக்கிறதி னாலே நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் நாமங்கள் பர மண்டலங்களில் எழுதியிருக்கிறதினாலே சந்தோஷப்படுங்க ளென்றார்.

உக அந்நேரத்திலே இயேசுவானவர் ஆவியிலேகளிகூர் ந்து சொன்னதாவது. பிதாவே வானத்தையும் பூமியையும் ஆளுகிறவரே நீர் இவைகளை (யுலக) ஞானிகளுக்குங கல்வி மானக க்கும் மறைத்துப்பாலகருக்குவெளிப்ப டுத்தின்படி யினாலே உம்மைத்துதிசெய்கிறேன். ஆ பிதாவே அப்படி யேயுமக்குப்பிரியமாயிருந்ததென்றுசொல்லி,

உஉ பின்பு சகலமும எனபி தாவினால் எனக்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பிதாத்தவிர ஒருவ ங்குமா ரனையறியான். குமாரனதவிர ஒருவனும் பிதாவையறியா ன. குமாரன் எவனுக்கு அவரை வெளிப்படுத்தச்சித்தமா யிருக்கிறாரோ அவனும் அவரையறிவானென்று சொல்லி,

said privately, Blessed are the eyes which see the things that ye see:

24 For I tell you, that many prophets and kings have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and havo not heard them.

up,

25 And, behold, a certain lawyer stood and tempted him, saying, Master, what shall 1 do to inherit eternal life?

26 He said unto him, What is written in the law? how readest thou?

27 And he answering said, Thou shall love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself.

28 And he said unto him, Thou hast answered right: this do, and thou shalt live.

29 But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbour?

30 And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead.

31 And by chance there came down a certain priest that way: and when he saw him, he passed by on the other side.

32 And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side.

33 But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was: and when he saw him, he had compassion on him,

34 And went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him.

ளைப்பார்க்கிறவர்களானபடியினாலே நீங்கள் பாக்கியமுள்ள

வர்கள்.

உசு அநேகதீர்க்கதரிசிகளும இராசாக்களும் நீங்கள் பார்க்கிறவைகளைக்காணவும் நீங்கள்கேட்கிறவைகளைக கே ட்கவும விருமபியுங் காணாமலுங் கேளாமலும் போனார்க ளென்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேனென்றார்.

உரு அப்பொழுது நியாயசாஸ்திரியொருவன் எழுந்திரு ந்து அவரைச்சோதிக்கும்படிக்குப் போதகரே நிததியசீவ னைச்சுதந்தரித்துக்கொள்ளும்படிக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டுமெனறு கேட்டான்.

உசா அதற்கு அவர் வேதப்பிரமாணத்திலே என்ன எ தியிருக்கின்றது. என்னதையறிந்திருக்கிறீரென்றார். உஎ அவன் பிரத்தியுத்தரமாகச்சொன்னது. உன் முழு இருதயத்தினாலும் உனமுழு ஆத்துமாவினாலும் உன்முழுப் பலத்தினாலும் உன்முழுச்சிந்தையினாலும் உன்தேவனாகிய பராபரனிடத்தில் அன்புகூரவும் நீயுன்னிடத்தில் அன்பு கூருகிறதுபோலப் பிறனிடத்தில் அன்புகூரவுமவேண்டுமெ னறெழுதியிருக்கின்றதென்றான.

உஅ அவர்சொன்னது.நீர்சரியாயச்சொன்னீர். நீர் அப் படிச்செய்தாற் சீவனையடைவீரென்றார். உகூ அப்பொழுது அவன் தன்னை நீதிமானென று காண் பிக்கமனதாய் இயேசுவை நோக்கி எனக்கடுத்த பிறனயாவ னென்றான்.

ங அதற்கு இயேசுவானவர்சொன்னது. ஒருமனிதன எருசலேமநகரத்திலிருந்து ஏரிகோபட்டினத்துக்குப்போ கையிற கள்ளர்கையில் அகப்பட்டான். அவர்கள் அவனு டைய வஸ்திரங்களைக்கழற்றி அவனைக்காய்ப்படுத்தி அரை யுயிராக விட்டுப்போனார்கள்.

ஙக அப்பொழுது தற்செயலாய் ஒரு ஆசாரியன அந்த வழியேசென்று அவனைக்கண்டுபக்கமாய் விலகிப்போனான்.

ஙஉ அப்படிப்போல ஒரு இலேவியனும் அவ்விடத்திற் சேர்ந்து அவனைக்கண்டுபக்கமாய் விலகிப்போனான்.

பிரயாணமாய்ப்போய்

ஙங பின்பு சாமாரியனொருவன அவனிடத்திற்சேர்ந்து அவனைக்கண்டு,

ஙச உருக்கமாயிரங்கி அணுகி அவனுடைய காயங்களில் எணணெய்யுந் திராட்ச இரசமுமவார்த்துக் காயங்களைக் கட்டி அவனைத்தனமிருகத்தின் மேலேற்றி ஒருமண்டபத்திற்

« السابقةمتابعة »