صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

LICIDA

DI GIOVANNI MILTON

MONODIA

PER LA MORTΤΕ

DEL NAUFRAGATO

EDUARDO KING

TRADOTTA DALL' INGLESE

DA T. J. MATHIAS

ΛΥΚΙΔΑ φιλε, πολλα μεν αλλα

[ocr errors]

Νυμφαί κημε δίδαξαν αν ωρεα Ευκολέοντα
Εσθλα, τα πε και Ζανος επι θρονον αγαγε Φαμα·
Αλλα το γ' εκ παντων μεγ ̓ ὑπειροχον, ὦ το γεραίρεν
Αρξεῦμα αλλ' ὑπακοισον, επει φιλος επλεο Μοίσαις.
Theocrit. Idyl, η. ν. 91.

LONDRA

PRESSO T. BECKET E G. PORTER 81 PALL MALL

1812

Dalla Stamperia di Guglielmo Bulmer e Co. Cleveland-row, St. James's.

66

A

GAETANO POLIDORI

LETTERATO TOSCANO

AUTORE D'UNA VAGHISSIMA TRADUZIONE

DEL COMO DI MILTON

PRESENTANDOGLI

IL LICIDA

MONODIA DELLO STESSO POETA

TRADOTTA DALL' INGLESE.

GENTIL Cantor, che in bella foggia e nuova Vestisti il Coмo di Toscano alloro,

Chiaro mostrando nel sottil lavoro

E d'ingegno e d'affetto altera pruova,
T'ascolto: ah, l'Eco* ancor si desti, e muova

Pel notturno bujor l' inno canoro
Sulle ali del silenzio al sacro coro,
E irrighil Febo d' armoniosa piova !
Or sul ferétro del Pastor sì caro
M' inchino, e t'offro la lugubre fronda,
U' sul garzon, che l'alme Muse ornaro,

Versò il Camo sua casta e lustral onda;

E or di LICIDA al nome, in suon più chiaro,

Deh, venga adesso è mio!" l'Arno risponda.

* Vedi l'Aria, o Cantata all' " Eco" nel Como.

Londra, Aprile, 1812.

T. M.

« السابقةمتابعة »