صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

O F

MOR A L

POLITICAL SCIENCE;

AND

RETROSPECT of LECTURES delivered in the COLLEGE of EDINBURGH.

LATE

[ocr errors]

BEING CHIEFLY A

BY ADAM FERGUSON, L. L. D & F. R. S. E.
PROFESSOR OF MORAL PHILOSOPHY.

IN TWO VOLUMES.

Huc enim pertinet, animal hoc providum, fagax, multiplex, acutum, memor, plenum rationis et confilii, quem vocamus hominem, præclara quadam conditione generatum effe a

fummo Deo.

CIC. DE LEGG. Cap. VII.

V O L. II.

EDINBURGH:

PRINTED FOR A. STRAHAN AND T. CADELL, LONDON;
AND W. CREECH, EDINBURGH,

M DCC XCII.

[ocr errors]

A5

v, 2 booked stock

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »