صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

WORKS

OF

Mr. HENRY NEEDLER,

CONSISTING OF

ORIGINAL POEMS,
TRANSLATIONS,

ESSAYS, and LETTERS.

Nemo parum diu vixit, qui Virtutis perfect a perfect

functus eft munere.

Cicero de contemnenda Morte

Publifh'd by Mr. DUNCOMBE.

The THIRD EDITION.

LONDON:

Printed for J. WATTS; and Sold by J. OSBORN,
at the Golden Ball in Pater-nofter-Row:

M DCC XXXV.

[ocr errors][merged small]

HIS EXCELLENCY

John Lord Carteret,

Lord Lieutenant of Ireland,

This COLLECTION is,

With all Deference, infcrib'd by

His Lordship's

Most Obedient, and

Moft Humble Servant,

William Duncombe.

« السابقةمتابعة »