صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΤΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΟΣ,

OR, THE

EVANGELIST

YET Burston

Evangelizing.

Hugh

Submitted to the Judgment and Cenfure of
the Churches of England and Ireland.

By DANIEL BURSTON B.D.

And Preacher of Gods Word in the City of Waterford.

Eph. 4. 11. And be gave fome Apostles, and some Prophets, and fome Evange-
lifts, and fome Paftors, and Teachers.

12 For the perfecting of the Saints, for the work of the Ministery, for the
edifying of the body of Christ.

13 Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledg of the Son of
God, unto a perfect man, unto the measure of the ftature of the fulness of
Christ.

Duo funt vocabula que non recié accepta fallunt fc. temporarium, & extraor
dinarium. Sarav. de diverf. gradibus, &c.cap.16.

Quanquam non nego quin Apoftolos poftea cunq; vel faltem eorum loco Evange
iftas excitavit Deus, ut noftro quidem fæculo factum eft, Calv. Inftit. 1.4.c
3.fe&.4.

As the primitive Churches were undoubtedly governed by the Apostles, and
their immediate Succeffors, the first and best Bishops, so it cannot in rea
fon or charity be fuppofed, that all Churches in the world, should either be
ignorant of the rule by them prefcribed, or so foon deviate from their Divine
and holy pattern, King Charls the firft, 'Eix. Bari. c.17.

DUBLIN:

Printed by John Crook, Printer to the Kings most Excellent
Majeftie, and are to be fold by Samuel Dancer,

16

020

« السابقةمتابعة »