صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

I N

COMITIS EXONIENSIS CRISTAM,

TRITICI FASCEM LEONIBUS SUSTENTATUM,
MDCLXXXIX,

LEMMA, "SUSTENTARE ET DEBELLARE."

DUM tibi dat fortes Cybele veneranda leones,
Flavaque collectas addit Eleufis opes:
Invidiâ major, victoque potentior ævo,
I decus, I noftra Ceciliana domus.

Sparge inopi fruges, & pelle leonibus hoftem;
Copia quid valet hinc, quid timor inde, refer.
Pollens muneribus belli vel pacis, habes, quo
Atque homines fuperes, atque imitêre Deos.

EP I

EPITAPH I U M.

M: S. CAROLI MONTAGUE,

Honorabilis Georgii de Horton in agro Northantonienfi Filius natu fextus,

Henrici Comitis de Manchester nepos, Scholia Regia Weftmonafterienfis Alumnus, Collegii S. S. Trinitatis Cantabrigienfis Socius. Literas humaniores feliciter excoluit, Et in difpari laudis genere clarus, İnter Poetas pariter ac Oratores Anglos excelluit: Magna ingenii indole ;

[ocr errors]

Bonarumque artium difciplinis inftructus,
Ex Academiæ umbraculis
In confpectum hominum prodiit,
Literatorum decus & præfidium.
Omni dehinc cogitatione

Communi bono promovendo incubuit:
Brevique hunc virum,

Sua in fenatu folertia, in concilio providentia,
In utroque, juftitia, fides, auctoritas,
Ad gerendam ærarii curam evexit :
Ubi laborantibus fifci rebus opportunè fubveniens,
Simul monetam argenteam

Magno Reipublicæ detrimento imminutam

De novo cudi fecit ;

Et inter absolvendum tantæ molis opus,
Flagrante etiam bello,

Impreffis chartulis

Pecuniarum rationem pretiumque impertiit, His meritis et patriæ & principis gratiam confecutus, Familiam fuam diu illuftrem, illuftriorem reddidit;

Baro fcilicet, deinde comes de Halifax creatus,
Ad tres Montacutani nominis procerês quartus accessit.
Summo denique Periscelidis honore ornatus,
Publici commodi indefeffus adhuc confultor,
Media inter conamina, otium cum dignitate,
Quod defideravit, & meruit, vix tandem affecutus:
(Proh brevem humanarum rerum fiduciam !)
Omnibus bonis flebilis occidit,
XIX die Maii, Anno Salutis MDCCXV.
Etatis fuæ LIV.

Patruo de fe optimè merenti,
Et bonorum & honorum hæres,
Georgius comes de Halifax.

& N

ENGRAVEN ON THREE SIDES OF AN ANTIQUE

LAMP, GIVEN BY ME TO LORD HARLEY.

ANTIQUAM hanë lampadem

E Mufeo Colbertinino allatam,
Domino Harleo inter Καμηλια fua
Reponendam D. D. Matthæus Prior.

This lamp which Prior to his Harley gave,
Brought from the altar of the Cyprian dame,
Indulgent Time, through future ages fave,
Before the Mufe to burn with purer flame.

Sperne dilectum Veneris facellum.
Sanctius, lampas, tibi manus orno;
I, fove cafto vigil Harleianas

Igne Camanas.

E P I T A P H.

Here lies Sir THOMAS POWYS, Knight:
As to his profeffion,

In accufing, cautious; in defending, vehement;
In all his pleadings, fedate, clear, and ftrong;
In all his decifions, unprejudic'd and equitable.
He ftudied, practised, and governed the law
In fuch a manner, that

Nothing equalled his knowledge, except his eloquence;

Nothing excelled both, except his justice.
As to his life,

He poffeffed, by a natural happiness,
All those civil virtues which form the gentleman:
And to thefe, by divine goodness, were added
That fervent zeal and extenfive charity,
Which distinguish the perfect Christian!

THE

TREE IS KNOWN BY HIS FRUIT.

He was a loving husband and an indulgent father, A conftant friend and a charitable patron; Frequenting the devotions of the church; Pleading the caufe, and relieving the neceffities, of the poor.

What

« السابقةمتابعة »