صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

XXVII.

SOME kind angel, gently flying,
Mov'd with pity at my pain,
Tell Corinna, I am dying,
Till with joy we meet again.

Tell Corinna, fince we parted,
I have never known delight:
And fhall foon be broken-hearted,
If I longer want her fight.

Tell her how her lover, mourning,
Thinks each lazy day a year ;
Curfing every morn returning,
Since Corinna is not here.

Tell her too, not diftant places,

Will fhe be but true and kind, Join'd with time and change of paces, E'er shall shake my conftant mind.

XXVIII,

XXVIII.

NELL Y.

WHILST others proclaim

This nymph, or that fwain, Dearest Nelly the lovely I'll fing; She shall grace every verse,

I'll her beauties rehearse,

Which lovers can't think an ill thing.

Her eyes fhine as bright
As ftars in the night,
Her complexion divinely is fair;
Her lips, red as a cherry,

Would a hermit make merry,

And black as a coal is her hair.

Her breath, like a rofe, Its fweets does difclofe, Whenever you ravish a kiss; Like ivory inchas'd,

Her teeth are well plac'd, An exquifite beauty she is.

Her

Her plump breafts are white,
Delighting the fight,

There Cupid discovers her charms;
Oh! fpare then the reft,

And think of the beft:

'Tis Heaven to die in her arms.

She's blooming as May,

Brifk, lively, and gay,

The Graces play all round about her;

She's prudent and witty,

Sings wondrously pretty,

And there is no living without her.

M-IS

MISCELLANE A.

A D

COMITEM DORCES TRIÆ,

IN ANNUM INEUNTEM MDCLXXXIV.

AD JA NUM.

SIC tua perpetuis fument altaria donis,

Plurima fic flammæ pabula mittat Arabs;
Sic dum facra novis redimuntur tempora fertis,
Neftoreos pofcant fœmina virque dies;
Caffide depofitâ, placidè fic nuncia pacis
Janua fopito cardine limen amet:
Candida procedant feftivo tempora motu,
Et faveat Domino quælibet hora meo!
Publica conciliis gravibus feu commoda tractet,
Seu vacuum pectus mollior urat amor ;
Seu pia mordaci meditetur vulnera chartâ,
Vulnera quæ tali fola levantur ope;
Seu legat oblito facilis mea carmina fastu,
O! bene carminibus confule, Dive, meis,

Jane

Jane fave, Domini veniet natalis ad aras;
O! fuperis ipfis facra fit illa dies:
Sacra fit illa dies, niveoque notata lapillo,
Quâ tulit illuftris nobile mater onus,
Quâ mihi, patronum geftit gentique Quiritem,
Artificique Deo pæne dediffe parem.

[blocks in formation]

NISI

ISI tuam jampridem benevolentiam & laudatam ab expertis audiviffem, & expertus ipfe fæpif fimè laudaffem, & pudor & triftitia confcio mihi filentium indixiffent: at enim V. R. dum coram patrono, amico, patre, provolvor, te non dubitat impetrare andax dolor per accepta olim beneficia, per effluentes lacrymas (& hæ mentiri nefciunt) perque tuum ifthunc celeberrimum candorem, quem imprudens læfi, folicitus repeto ut peccanti ignofcas, &

obliteres

« السابقةمتابعة »