صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

DANIEL'S PROPHECY

OF THE

SEVENTY WEEKS.

36.

LONDON:

CALBERT & RIVINGTON, PRINTERS,

ST. JOHN'S SQUARE.

DANIEL'S PROPHECY

OF THE

SEVENTY WEEKS.

INTERPRETED

BY A LAYMAN.

Nulla chronologiæ pars vexatior est, ac illa, quæ agit de 70 hebdoma-
dibus Danielis. Ab apostolicis temporibus ad nostram usque ætatem
laboravere in hoc argumento complures viri sancti et eruditi, sed si
usquam, certe hic vanus et irritus fuit ipsorum labor. Peccavere tam in
principio, quam fine hebdomadibus istis adsignando, adeoque a se invicem
longe abivere, ut, si quis discrepantes eorum evolvat sententias, facile
intelligat, ubi tanta est contentio, ibi vel nullam vel incertam esse veri-
tatem.-Is. Vossius, Chronol. Sac. cap. xxiv.

LONDON:

PRINTED FOR J. G. & F. RIVINGTON,

ST. PAUL'S CHURCH YARD,

AND WATERLOO PLACE, PALL MALL.

1836.

BIBL

OTHE

« السابقةمتابعة »