صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Φησιν ο Κελσος,— Ει μεν δη θελησουσιν αποκρίνεσθαι μοι ως ου διαπειρωμένω, παντα γαρ
ειδα, αλλ' ως εξ ίσου παύτων κηδομένω ευ αν εχοι.”—Δοκει δε μοι τοιούτον τι πεποιηκεναι,
ως ει τις τη Αιγυπτω επιδημησας, ενθα οι μεν Αιγυπτιων σοφοι, κατα τα πατρια γραμματα,
πολλα φιλοσοφουσι περι των παρ' αυτοις νενομισμένων θειων, οι δε ιδιωται μυθους τινας ακου-
σαντες ων τους λογους ουκ επιστανται, μεγα ἐπ' αυτοις φρονουσιν· ωετο παντα τα Αιγυπτίων
εγνωκεναι, τοις ιδιωταις αυτων μαθητευσας, και μηδενι των ιερεων συμμίξας, μηδ' από τινος
αυτων τα Αιγυπτιων απορρητα μαθων.
Orig. cont. Cels. L. i.

FROM THE LONDON EDITION.

1828.

BOSTON:

CROCKER AND BREWSTER; HILLIARD, GRAY AND Co. ; COTTONS AND
BARNARD; AND BENJAMIN PERKINS AND CO.

BOSTON.

John Cotton, Printer, 184 Washington Street.

Jet
Tappan Presb. An

4-5-1932

PREFACE.

So numerous are the works which have been produced in vindication of the divine authority of the Scriptures and of the truth of the Christian Religion, so high the reputation of many of them, and so unquestionably great their merit, that it might almost appear like presumption in any one again to handle this argument. Certainly, however, while fresh attacks upon the foundations of the Christian Religion are continually being made, it is necessary that fresh works should be composed in its defence; even though they added no more that is new to the vindication of Revelation, than the renewed ranks of its assailants produce against it.

But laudable and useful as the production of works of this class is, he who now solicits the attention of the Public would never have appeared as an Author, merely to add to their number. He has long been impressed with a serious conviction, that fully to meet the difficulties which infidel writers have raised, it were necessary to put the controversy on a different ground from that which has been taken by the most popular of the Christian advocates. He is of opinion, that the ablest of their works are more adapted to silence, than to satisfy, even an ingenuous inquirer. The former effect is or ought to be produced, when such circumstances and considerations are alleged as cannot be accounted for upon any other hypothesis than that which supposes the truth of the religion but to accomplish the latter object, the circumstances in the documents of the religion, which, as the Sceptic thinks, are incompatible with the belief of their divine origin, must, also, be satisfactorily explained. This is what few of the modern advocates of Revelation attempt; and they who have attempted it have

« السابقةمتابعة »