صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

8055

C6 J85

CLASSICAL JOURNAL;

FOR

MARCH AND JUNE,

1814.

VOL. IX.

*Ω φίλος, ει σοφός εί, λάβε μ' ες χέρας: ει δέ γε πάμπαν

Νήις έφυς Μουσέων, ρίψον α μη νοέεις.

EPIG. INCERT.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

LONGNAN, HURST, REES, ORME, AND BROWN; LUNN; RICHARDSON ;
DULAU ; LAW; SHARPE AND HAILES; SHERWOOD, NEELY,
AND JONES, PATERNOSTER ROW ; UNDERWOOD,

FLEET-STREET ; MUNDAY AND SLATTER,
OXFORD; DEIGHTON, CAMBRIDGE ;
AND ALL OTHER BOOKSELLERS.

1814.

THE FOLLOWING

SCARCE TRACTS

ARE

INSERTED IN THE NUMBERS OF THE CLASSICAL JOURNAL

Already Published.

I. CARMINA HOMERICA: Ilias et Odyssea a rhapsodorum interpolationibus

repurgata, et in pristinam formam redacta ; cum notis ac PROLEGOMENIS,
studio RICARDI PAYNE KNIGHT. 2d edition, with very many additions.

A copy of the first Edit. (of which only, a few copies were printed,)

was lately sold by Auction for upwards of £7.
II. A Chart of 10 Numerals in 200 Languages, with a Descriptive Essay.

By the Rev. R. Patrick, Hull.
III. Account of Herculaneum. By the Rev. Mr. Hayter.
IV. An Introductory Essay on the Prepositions of the Greek Language. By

Professor Moor.
V. Bishop Pearson's minor Tracts chronologically arranged.
VI. T. Falconer's two Letters On the Oxford Strabo.
VII. De Græcorum Verbis in Regula flectendis ; a C. S. G. Hauptmann.
VIII. G. Canteri de ratione Emendandi Græcos Auctores, Syntagma recens auc.

tum.

[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

X. Oratio de Publicis Atheniensium Moribus, a Valckenaer.
XI. Lamberti Bos regula præcipuæ accentuum.
XII. Ruhnken's Animadvv. in Xenophontis Memorabilia.
XIII. Oratio de Linguæ Arabicæ utilitate, antiquitate, et præstantta ; a Hyde.
XIV. De Ludis privatis ac domesticis Veterum : a J. C. Bulengero.
XV. Fontes quos Tacitus in tradendis rebus ante se gestis videatur sequutus

paucis indicat J. H. L. Meierotto. reprinted. This is from a scarce tract

in folio. 1795.
XVI. Notarum Romanarum ac Literarum singularium compendiique scriptionis in

antiquis codicibus et monumentis obrii Interpretatio, ex variis auctoribus col

lecta. XVII. Fragment of Longuswith Latin Translation. XVIII. Oratio de Constitutione Tragediarum, et Sapientia civili, atque eloquentia

ex earum Lectione haurienda. XIX. Remarks on thé Miscellaneous Observations on Authors Ancient and Modern. XX. An answer to a late Book written against Dr. Bentley, relative to some Manu

script Notes on Callimachus.

« السابقةمتابعة »