صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ச அவர்கள் இயேசுவினிடத்திற போய அவரை மிகவும் வேண்டிக்கொண்டு பின்பு சொன்னது அவன் நம்முடைய தேசத்தாரில் அன்பாயிருந்து எங்களுக்காகவொரு செப

ஆலயத்தையுங்கட்டினான்.

ரு ஆகையால உம்முடைய தயவுக்கு அவன் பாத்திர யிருக்கிறானென்றார்கள்.

ச இயேசுவானவர் அவர்களுடனேகூடச்சென்றார். வீ டுக்குச் சமீபமாய்ப்போனபொழுது அந்தத்தலைவன சி ே கிதரை நோக்கி (நீங்கள் அவரிடத்திற்போய்) ஆண்டவரே நீர் என் வீட்டுவாசலுக்குட்பிரவேசிக்கிறதற்கு நான்பாத்தி

ரனல்ல,

எ அதினாலே நான் தானே யுமமிடத்தில் வருகிறதற்கும் என்னையபாத்திரனென்றெண்ணினேன். ஆகையால் நீர்வரு

த்தப்படாதிரும்.

அ அல்லாமலும் நான் அதிகாரத்துக்குக் கீழ்ப்பட்டவ னாயிருந்தும் எனக்குக் கீழிருக்கிறசேவகரிலொருவனைப்போ வென்னப்போகிறான மற்றொருவனை வாவென்ன வருகிறான். என்வேலைக்காரனைநோக்கி இதைச்செய்யென்னச்செய்கிறா ன. ஆகையால் நீர் ஒருவார்த்தையைமாத்திரஞ் சொன்னால் எனவேலைக்காரன் சொஸ்தம அடைவா னன்று சொல்லு ங்களென்று அனுப்பி

GOT.

கூ இயேசுவானவர் அதைக்கேட்டு அவனைக் குறித்து ஆச்சரியப்பட்டுத்திரும்பிக்கொண்டு தமக்குப் பின்செல்லு கிறசனங்களைநோக்கி இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை நான் ஸ்ரவேலருக்குள்ளுங் காணவில்லையென்றுங்க லுகிறேனென்றார்.

க்குச்சொ

ய அனுப்பப்பட்டவர்கள் திரும்ப வீட்டுக்குவருகிறபொ ழுது வியாதியாயிருந்த வேலைக்காரன் ஆரோக்கியம் அடை ந்திருக்கிறதைக்கண்டார்கள்.

யக மறுநாளிலே அவர் நாயீனெனனுமூருக்குப்போனார். அவருடை டயசீஷர் அநேகரும் மற்றநேகசனங்களும் அவரு டனே கூடப்போனார்கள்.

யஉ அவர் ஊரினவாசலுக்குச் சமீபமானபொழுது ஒரு கைம்பெண்ணுடைய ஒரேகுமாரன் இறந்துபோய் வெளி யேகொண்டுவரப்பட்டான். ஊராரில் அநேக சனங்களும்

அவளுடனே கூடவந்தார்கள்.

யங கர்த்தர் அவளைப்பார்த்து அவள்மேல் உருக்கமாய் ரங்கி நீ அழவேண்டாமென்று சொல்லிக்கிட்டபோகை யிற்பாடையைச்சுமக்கிறவர்கள் நின்றார்கள்.

யச உடனேயவர் அதைத்தொட்டு வாலிபனே எழுந்திரு

15 And he that was dead sat up, and began to speak. And he delivered him to his mother.

16 And there came a fear on all: and they glorified God, saying, That a great prophet is risen up among us; and, That God hath visited his people.

17 And this rumour of him went forth throughout all Judea, and throughout all the region round about.

18 And the disciples of John shewed him of all these things.

19 And John calling unto him two of his disciples sent them to Jesus, saying, Art thou he that should come? or look we for another?

20 When the men were come unto him, they said, John Baptist hath sent us unto thee, saying, Art thou he that should come? or look we for another?

21 And in the same hour he cured many of their infirmities and plagues, and of evil spirits; and unto many that were blind he gave sight.

22 Then Jesus answering said unto them, Go your way, and tell John what things ye have seen and heard; how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the gospel is preached.

23 And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.

24 And when the messengers of John were departed, he began to speak unto the people concerning John, What went ye out into the wilderness for to see? A reed shaken with the wind?

25 But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they which are gorgeously apparelled, and live delicately, are in kings' courts.

லரு அப்பொழுது மரித்தவன் எழுந்து உளுக்கார்ந்து பேசத்தொடங்கினான். அவனையவர் தாய்க்கு ஒப்புக்கொ

டுத்தார்.

யசா எல்லாரும் பயமடைந்து மகா தீர்க்கதரிசி நமக்குள் ளேதோன்றி யிருக்கிறாரென்றும் பராபரன தமமுடைய சனங்களைச் சந்தித்துப்பார்த்தாரென்றுஞ் சொல்லிப் பராப ரனைப்புகழ்ந்தார்கள்.

யஎ அல்லாமலும்

ந்தச் சங்கதி யூதேயா நாடுமுழுவதி லுஞ் சுற்றியிருக்கிற தேசங்கள் யாவற்றிலும் பிரசித்தமாயி

யஅ வை யெல்லாவற்றையும் யோவானுடைய சீஷர் அவனுக்கு அறிவித்தார்கள்.

யக அப்பொழுது யோவான தன் சீஷரிலிரண்டுபேரை யழைத்து நீங்கள் இயேசுவினிடத்திற்போய்வருவாரென றுசொல்லப்பட்டவர் நீரா அல்லதுவேறொருவர்வரக்கா திருக்கவேண்டுமாவென்று கேளுங்களென்று சொல்லியனுப்

பினான்.

உய அந்தப்படியவர்கள் அவரிடத்திற்போய் வருவாரெ ன்று சொல்லப்பட்டவர் நீரா அல்லதுவேறொருவர்வரக்கா த்திருக்கவேண்டுமாவெனறுகேட்குமபடிக்கு யோவான்ஸ்

நான்ன எங்களையுமமிடத்திற்கனுப்பினானென்றார்கள்.

உக அவவேளையிலே அவர் வியாதிகளையும்வேதனைகளை யும்பொல்லாத ஆவிகளையுமுடைய அநேகம் பேரைக்குண மாக்கிக்குருடர் அநேகருக்குப்பார்வையையருளினார்.

உஉ அப்பொழுது இயேசுவானவர் அவர்களுக்குச்சொ ன்னது. குருடர் பார்வையையடைகிறார்கள். சப்பாணிகள் நடக்கிறார்கள். குஷ்டரோகிகள் சுத்தமாகிறார்கள். செவி டர்கேட்கிறார்கள். மரிததோர் எழுப்பப்படுகிறார்கள். தரித் திரருக்குச் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டுவருகின்றது. இப் படி நீங்கள் பார்க்கிறவைகளையுங்கேட்கிறவைகளையும் யோ வானுக்குப்போய் அறிவியுங்கள்.

உங அல்லாமலும் என்னாலே கிறவனபாக்கியவானென்றார்.

லச்சையடையாமலிருக்

உச யோவானுடைய தூதர்கள் போனபின்பு அவர் யோ வானைக்குறித்துச் சனங்களுடனேசொன்னது. காற்றினால் அசைக்கப்படுகிற நாணலையா நோக்கிப்பார்க்கும்படிக்கு

வனாந்தரத்திறகுப்போனீர்கள்.

மகிமை

உரு அல்லது மெல்லியவஸ்திரங்களைத் தரித்திருக்கிற மனிதனையா பார்க்கும்படிக்குப் புறப்பட்டீர்கள். யான உடுப்போடுஞ் செல்வத்தோடுமிருக்கிறவர்கள் அரச ருடைய அரண்மனைகளிலிருக்கிறார்களே. 6

26 But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and much more than a prophet.

27 This is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.

28 For I say unto you, Among those that are born of women there is not a greater prophet than John the Baptist: but he that is least in the kingdom of God is greater than he.

29 And all the people that heard him, and the publicans, justified God, being baptized with the baptism of John.

30 But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him.

31 And the Lord said, Whereunto then shall I liken the men of this generation? and to what are they like?

32 They are like unto children sitting in the marketplace, and calling one to another, and saying, we have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned to you, and ye have

not wept.

33 For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine; and ye say, He hath a devil.

34 The Son of man is coming eating and drinking; and ye say, Behold a gluttonous man, and a wine-bibber, a friend of publicans and sinners!

35 But wisdom is justified of all her children.

36 And one of the Pharisees disired him that he would eat with him. And he went into the Pharisee's house, and sat down to meat.

37 And, behold, a woman in the city, which was

உசா அல்லது ஒருதீர்க்கதரிசியையா பார்க்கும்படிக்கு அப்புறப்பட்டீர்கள். ஒருதீர்க்க கரிசியிலும் அதிகமானவனை யே (பார்த்தீர்களென்று) உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.

உஎ இதோ நான் என்னுடைய தூதனை உமக்குமுன்பா கஅனுப்புகிறேன். அவன் உமக்குமுன நடந்து உமக்காக மார்க்கத்தைத்திருத்துவானென்று ஒருவனைக்குறித்து எழு தியிருக்கின்றதே அவன்

வன்தான்.

உஅ ஆசையால் நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறதாவது ஸ்திரிகளிடத்திற்பிறந்தவர்களில் யோவான் ஸ்நான்னிலும் பெரியதீர்க்க ரிசிெ யாருவனுமில்லை. அ லும் பராபரனு டைய ராச்சியத்திலே சிறியவனானவன் அவனிலும் பெரீ

யவனாயிருக்கிறான்.

உகூ அன்றியும் (யோவானுடைய உபதேசத்தைக) கே ட்ட சகலசனங்களும் ஆயக்காரரும் அவனாலே ஞானஸ் நானத்தைப்பெற்றுப் பராபரன் நீதிப் ரன்று அறிக்கை யிட்டார்கள்.

ஙய பரிசேயரும் நியாயசாஸ்திரிகளுமானவர்கள் மாத்தி ரம அவனாலே ஞானஸ்நானத்தைப்பெறாமல் தங்களைக்குறி த்துப் பராபரனுடைய ஆலோசனையைத் தள்ளினார்கள்.

ஙக அப்படியிருக்க இந்தத்தலைமுறையின் மனிதரை நா னயாருக்கு நிகர்சொல்வேன். இவர்களயாருக கொப்பாயிரு க்கிறார்கள்.

கூஉ சந்தையிலுளுக்கார்ந்து ஒருவரையொருவர்நோக்கி உங்களுக்காக ஊதினோம் நீங்கள் கூத்தாடவில்லை. உங்க ளுக்காகப்புலம்பினோம். நீங்கள் அழிவில்லையென்று எதிர்க கூப்பிடுகிற பிள்ளைகளுக்கொப்பாயிருக்கிறார்கள்.

ஙங எப்படியெனில் யோவான்ஸ்நான்ன்வந்து அப்பம் பாசியாமலுந் திராட்ச இரசங்குடியாமலுமிருந்தான். அதினாலே யவனபேய்கொண்டவனென்கிறீர்கள்.

ஙச மனிதனுடையகுமாரனவந்து போசனபானம்பண கிறான். அதினாலே இதோ போசனப்பிரியன் மதுபானப பிரியன ஆயக்காரருக்கும் பாவிகளுக்குஞ் சிநேகிதன் என கிறீர்கள்.

ஙரு ஆனாலும் ஞானமானது தன்னையடைந்தவர்களாலே நீதியாக்கப்படுகின்றதென்றார்.

ஙசு பரிசேயரிலொருவன் தன்னுடனே

போசனமபண

ம்படிக்கு அவரைவேண்டிக்கொண்டான். அந்தப்படி அவர்பரிசேயனுடையவீட்டுக்குப்போயப்பநதியிருந்தார்.

« السابقةمتابعة »