صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ஙய உம்முடையபொருள்களைவேசிகளோடே பட்சித்த உமதுகுமாரனாகிய ய இவனவந்தபொழுது, கொழுத்த றை இவனுக்காக அடிப்பித்தீரென்றான்.

ஙக அதற்குத்தகப்பன் சொன்னது,

மகனே, நீயெப்

பொழுதும் என்னோடிருக்கிறாய். அல்லாமலும் எனக்குண டானயாவும் உன்னுடையவைகளாயிருக்கின்றன்.

உன் சகோதரனாகிய இவனமரித்தான். மறுபடியும் உயிரோடிருக்கிறான். காணாமற்போனான். (இப்பொழுது) காணப்பட்டான. ஆனபடியினாலே நாம் மகிழ்ச்சியாகிக் களிப்படையவேண்டுமேயென்றுசொன்னானென்றார். யசு. அதிகாரம்.

[(க) அநீதியுள்ள உக்கிராணக்காரனை உவமையாகச்சொ ன்னது. (யசு) பரிசேயருடையபொருளாசையையும் வஞ் சனையையுங் கடிந்தது. (யாகூ) ஐசுவரியவானையும் எளியவ னையும் உவமையாகச்சொன்னது. ]

அன்றியும் அவர்தமமுடைய சீஷரோடுசொன்னதாவது, ஐசுவரியமுள்ள மனிதனுக்கு ஒரு உக்கிராணக்காரனிருந் ன். அவன் எசமானுடைய ஆஸ்திகளை அழிக்கிறதாக அவனுக்கறிவித்தார்கள்.

உ அப்பொழுது எசமான அவனையழைத்து உன்னைக்கு றித்து நான் இப்படிக்கேள்விபபட்டிருக்கிறேன். நீயினிமே உக்கிராணக்காரனா பிருக்கக்கூடாது. ஆகையால் உன் உககிராணக்கணக்கைக்கொடு என்றான்.

ங அப்பொழுது உக ராணிக்காரன் தனக்குள்ளேயெ ண்ணிக்கொண்டதாவது, என எசமான் உக்கிராணவிசா ரிப்பையெனிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளுகிறபடியினாலே, என்னசெய்யலாம் (நிலங்) கு துகிறதற்குப்பெலனில்லை. இரககவெட்கமாயிருக்கின்றது.

உககிராணவிசாரிப்பைவி ட்டுத் தள்ளப்படும்பொழு து, என்னைத்தங்கள்வீடுகளிறசேர்த்துக்கொள்ளுகிறதற்கா ன் (சிநேகிதர்க) ளுண்டாகும் படிக்குச் செய்யவேண்டியவ கைதெரியவந்ததெனறெண்ணி,

தன்

எசமானி டத திறகடன்பட்டவர்களை ஒருவனெ ருவனாக அழைத்து, முதலாவது வந்தவனைநோக்கி, நீயென எசமானிடத்திற்பட்ட கடன எவ்வளவு என்றான். அதற் கவன், நூறுகுடம் எண்ணெயயென்றான்.

சு அப்பொழுது உக்கிராணக்காரன் அவனைநோக்கி, நீ உன்சீட்டையெடுத்துச் சீக்கிரமாய் உளுக்கார்ந்து, ஐம

7 Then said he to another, And how much owest thou? And he said, An hundred measures of wheat. And he said unto him, Take thy bill, and write fourscore.

8 And the lord commended the unjust steward, because he had done wisely for the children of this world are in their generation wiser than the children of light.

9 And I say unto you, Make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness; that, when ye fail, they may receive you into everlasting habitations.

10 He that is faithful in that which is least is faithful also in much and he that is unjust in the least is unjust also in much.

11 If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?

12 And if ye have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own?

13 No servant can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.

14 And the Pharisees also, who were covetous, heard all these things: and they derided him.

1

15 And he said unto them, Ye are they which justify yourselves before men; but God knoweth your hearts for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God.

16 The Law and the Prophets were until John: since that time the kingdom of God is preached, and every man presseth into it.

17 And it is easier for heaven and earth to pass, than one tittle of the law to fail.

எ பின்பு அவனவேறொருவனைநோக்கி, நீ பட்டகடன எவ்வளவு என்றான். அதற்கவன் நூறுகலம் கோதுமபை யென்றான். அப்பொழுது உக்கிராணக்காரன் அவனைநோ க்கி, நீ உன்சீட்டையெடுத்து எண்பதென்றெழுதென்றான். அ அநீதியுள்ள உக்கிராணக்காரன் விவேகமாய்ச்செய் தபடியினாலே எசமான அவனைப்புகழ்ந்தான். இவ்விதமா ய ஒளியின் பிள்ளைகளிலும் இப்பிரபஞ்சத்தின் பிள்ளைகள தங் கள் சந்ததியில் அதிகவிவேகமாயிருக்கிறார்கள்.

கூ நானும் உங்களுக்குச்சொல்லுகிறதாவது, நீங்கள் மாளும்பொழுது உங்களை நித்தியமான வீடுகளிறசேர்த்து க்கொள்ளும்படிக்குக்கபடமுள்ள லவுகீகப்பொருளால்உங் களுக்காகச்சிநேகிதரைச் சம்பாதியுங்கள்.

ய கொஞ்சத்திலே உண்மையுள்ளவன் அநேகத்திலேயும் உண்மையாயிருப்பான். கொஞ்சமாய் அந்திசெய்கிறவன் அநேகமாயும் அநீதிசெயவான.

யக அப்படியிருக்க, நீங்கள் கபடமுள்ள லவுகீகப்பொ ருளிலேயுண்மையில்லாமலிருந்தாலமெய்யான பொருள்களை

உங்களுக்குயார் நம்பிக்கையோடேயொப்புவிப்பார்கள்.

யஉ அல்லாமலும் நீங்கள் மற்றொருவனுடையதையுண் மையில்லாமையாய் நடத்தினால், உங்களுக்குச் சொந்தமாக எதையாகிலும் யார் உங்களுக்குக் கொடுப்பார்கள்.

யங எந்தவேலைக்காரனானாலும் ரணடெசமானகளுக் கு அடிமைசெய்யமாட்டான். ஒருவனைப்பகைத்து மற்றவ னைச்சிநேகிப்பான். அல்லது ஒருவனைப்பற்றிக்கொண்டுமற் றவனையசடடைபண வான நீங்கள்பராபர னுக்குமலவு கீகடபொருளுக்கும் அடிமையாயிருக்கமாட்டீர்களெனறார். யச பணத்தின்மேல் ஆசையுள்ளவர்களாகியப் ரிசேயரும் இந்தவசனங்கள்யாவையுங்கேட்டு அவரைக்குறித்துப்பரி

யாசம்பண்ணன கள்.

யரு அப்பொழுது அவர் அவர்களைநோக்கி, நீங்கள் மனி தர்முனபாக உங்களைத்திமான்களென்று காண்பிக்கிறீர்கள். லும் பராபரன் உங்களிருதயங்களையறிந்திருக்கிறார். மனதருக்குள்ளே மே மையாய் எண்ணப்பட்டிருக்கிற பராபரனுக்கு முன்பாக அருவருப்பாயிருக்கின்ற

யசு நியாயப்பிரமாணமுத்தீர்க்கதரிசிகளுடைய பிரமா ணங்களும் இயோவான வரைக்குஞ் சென்றன. அது முதற் பராபரனுடைய இராச்சியம் சுவிசேஷமாயறிவிக்கப்பட டுவருகின்றது. யாவருவலுமையாய் அதற்குட்படுகிறார்கள். யஎ வானமும பூமியும் ஒழிந்துபோகிறது எளிதா தாலும் வேதப்பிரமாணத்தில் ஒரு எழுத்தின உறுப்புகெ

யிருந்

18 Whosoever putteth away his wife, and marrieth another, commiteth adultery: and whosoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery.

19 There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day :

[ocr errors]

20 And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores,

21 And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table: moreover the dogs came and licked his sores.

22 And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom: the rich man also died, and was buried;

23 And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.

24 And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am tormented in this flame.

25 But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivedst thy good things, and likewise Lazarus evil things: but now he is comforted, and thou art tormented.

26 And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed; so that they which would pass from hence to you cannot; neither can they pass to us, that would come from thence.

27 Then he said, I pray thee therefore, father, that thou would est send him to my father's house :

28 For I have five brethren; that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment.

யஅ தன்மனைவியைத்தள்ளி, வேறொருத்தியைவிவாகமப ண்ணுகிறவனவி சொரஞ்செய்கிறான்.புருஷனாலே தள்ளப் ட்டவளைவிவாகம்பண்ணுகிறவனும் விபசாரஞ்செய்கிறான்

யகூ அன்றியும் ஐசுவரியமுள்ள ஒருமனிதனிருந்தான் அவன் இரத்தாமபரமுமமெல்லிசான உடையுந்தரித்து,

அனுதினமுஞ்சம்பிரமமாய் வாழ்ந்து

காண்டிருந்தான்.

உய அல்லாமலும் இலாசரு என்னப்பட்ட ஒருதரித்தி னிருந்தான். அவன் பருக்கள் நிறைந்ததேகமுள்ளவனாங், அந்த ஐசுவரியவானுடையவாசலின் ருகேகிடந்து,அவனு டையபநதியிலிருந்துவிலும் உச்சிட்டங்களாலே தன்பசி

யையாற்ற ஆசையாயிருந்தான்.

உக அதுவுமல்லாமல், நாய்கள்வந்து அவனுடையபரு க்களை நககும்.

உஉ பின்பு அந்தத்தரித்திரனானவன் மரித்துத்தேவதூ தரால் ஆபிரகாமினுடையமடியிலே கொண்டுபோய்விடப் பட்டான். ஐசுவரியவ வானும் மரித்து, அடக்கம் பண்ணப்

பட்டான.

உங பின்பு அவன் நரகத்திலேவேதனைப்படுகிறபொழு தனகண்களையுயர்த்தித் தூரத்திலே ஆ. பிரகாமையும் அவனுடையமடியிலே லாசருவையுங்கண்டு,

து,

உச தகப்பனாகிய ஆபிரகாமே, இந்தச்சுவாலையிலே மிகுந்தவேதனைப்படுகிறேன் ஆகையால நீர் என்மேலிர ங்கி, இலாசரு தனவிரலின நுனியைத்தணணீரிலேதோய்த து, என னுடைய நாவைககுளிரப்பண்ணும்படிக்கு அவனை

வேண்டுமென்றுகூப்பி ட்டான.

ரு அதற்கு ஆபிரகாமசொன்னது, மகனே, நீ பூமியி லே உயிரோடிருந்தகாலத்திலே, உன் நன்மைகளைப்பெற கொண்டாயே. இலாசருவும் அப்படியே தீமைகளைப் பெற்றுக்கொண்டான். அதை நினைத்துக்கொள். இப்பொ ழுது இவனதேற்றப்படுகிறான். நீ வேதனைப்படுகிறாய்.

உசு அதுவுமல்லாமல் இவ்விடத்தைக்கடந்து உங்களி டத்துக்குவரவும் அல்லது அவ்விடத்தைக்கடந்து எங்க ளிடத்துக்குவரவும் மனதுள்ளவர்களுக்குக் கூடாதபடிக்கு, எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் நடுவே பெரும்பிளப்பு உண்டா க்கப்பட்டிருக்கின்றதேயென்றான்.

உஎ அதற்கவனசொன்னது, தகப்பனே, அப்படியானா ல (பூமியிலே) எனக்கு ஐந்துபேர்சகோதரருண்டு. அவர்க ளுமவேதனையுள்ள இவ்விடத்துக்குவாராதபடிக்கு, இவன் போய அவர்களுக்கு (இதைக்குறித்து) ச்சாட்சிகொடுக்கு மபொருட்டாய்,

உஅ இவனை என்தகப்பனுடைய வீட்டுக்கு அனுப்புமெ

« السابقةمتابعة »