صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

SYMBOLA EVANGELICA.

PARS PRIMA:

ECCLESIA LUTHERANA.

SYMBOLA EVANGELICA.

EVANGELICAL SYMBOLS.

PART FIRST.

SYMBOLA ECCLESIÆ EVANGELICE LUTHERANÆ. SYMBOLS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH. 1. CONFESSIO AUGUSTANA. THE AUGSBURG CONFESSION. A.D. 1530. LATIN AND ENGLISH....

.........

II. DR. MARTIN LUTHER'S KLEINER KATECHISMUS. LUTHER'S
SMALL CATECHISM. A.D. 1529. GERMAN AND ENGLISH....
III. FORMULA CONCORDIÆ. EPITOME. THE FORMULA OF CONCORD.
EPITOME. A.D. 1576 (1584). LATIN AND ENGLISH....
IV. ARTICULI VISITATORII. THE SAXON VISITATION ARTICLES.
A.D. 1592. GERMAN, LATIN, AND ENGLISH..

[ocr errors]

PAGE

3

74

93

181

[Fac-simile of the title-page of the editio princeps Latina of the Lutheran Book of Concord.]

Concordia.

PIA ET VNANIMI
CONSENSV REPETITA
Confefsio Fidei & doctrinæ
ELECTORVM, PRINCIPVM,

ET ORDIN VM IMPERII,
Atq; eorundem Theologorum, qui

Auguftanam Confefsionem am-
plectuntur.

CVI EX SACRA SCRIPTVRA,

VNICA ILLA VERITATIS NORMA ET

regula, quorundam Articulorum, qui poft Doctoris MARTINI LVTHERI felicem ex hac vita exitum, in controuerfiam venerunt, folida accefsit

Declaratio.

COMMVNI

CONSILIO

ET

MAN.

dato eorundem Electorum, Principum ac Ordinum Imperij, & erudiendis & monendis fubditis, Ecclefijs & Scholis fuis, ad memoriam pofteritatis denuò typis

vulgata.

LIPS IÆ,

ANNO M. D. LXXXIII I.

Cum gratia & priuilegio Elect. Sax.

« السابقةمتابعة »