صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THE

TEMPLE OF TRUTH:

OR,

THE BEST SYSTEM

OF

REASON, PHILOSOPHY, VIRTUE,

AND MORALS,

ANALYTICALLY ARRANGED.

SECOND EDITION.

Ταύτην με αυτην διδαξον την Ιδέαν τις ποτε εσιν ινα εις εκείνην
αποβλέπων, και χρωμενος αυτη παραδειγματι, ο μεν αν τοιυτον ᾖ,
ως αν η συ η αλλος τις πραττῃ, φω οσιον ειναι ο δ' αν μη τοιςτον,
PLATO.

μη φων

Formula quædam constituenda est; quam, si sequemur in
comparatione rerum, ab officio nunquam recedemus. CICERO.

"If it be falfe-if it will not endure the Test-I am as
ready to give it up, as I have been to defend it. He must be
a poor Philosopher indeed, who, when he sees Truth and
System at variance, can ever be solicitous for the Fate of
a System."
HARRIS.

London:

Printed by Luke Hansard & Sons,

FOR J. MAWMAN, IN THE POULTRY.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« السابقةمتابعة »